Forward ໄປໄດ້ທຸກທີ່ຕາມຕ້ອງການ

ສາມາດກໍານົດໃຫ້ Redirect ໄປໄດ້ທຸກທີ່ ບໍ່ວ່າຈະໄປ ທີ່ Facebook ຫຼື ໄປຍັງ URL ອື່ນກໍ່ສາມາມາດເຮັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊື່ແບຣນເຮົາສັ້ນລົງ ລູກຄ້າຈື່ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ໂດເມນພາສາລາວກໍ່ສາມາດ Forward ໄດ້

ປັດຈຸບັນມີຄວາມນິຍົມໃນການໃຊ້ຊື່ໂດເມນທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ຫາກລູກຄ້າມີໂດເມນພາສາອັງກິດຢູ່ສາມາດຈົດໂດເມນ ພາສາລາວ ເພີ່ມແລ້ວເຮັດການ Forward ໄປຍັງໂດເມນຫຼັກເພື່ອໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຍິ່ງຂຶ້ນ

ເພີ່ມຊື່ໂດເມນໄປຍັງນາມບັດຂອງທ່ານ

ໃສ່ຊື່ໂດເມນເນມ ເທິງນາມບັດ ທ່ານສາມາດໃສ່ຊື່ ໂດເມນເນມ ເທິງນາມບັດຂອງທ່ານ ເປັນການເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຈື່ຈໍາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ! !

Select country you prefer.