0

Maximumdiscount
10%
until Jul 2024
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

3 Reasons to Choose Z.com

 • ຄ່າບໍລິການຈົດໂດເມນເນມ ຖືກທີ່ສຸດໃນລາວ

 • Z.com ມີລູກຄ້າຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດເມນ!

 • Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນທັງຫມົດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຕ່າງປະເທດ
.com ຍອດນິຍົມ

273,780 ກີບ/ປີ 304,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net ຍອດນິຍົມ

336,960 ກີບ/ປີ 374,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.shop ຍອດນິຍົມ

21,060 ກີບ/ປີ 23,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org ຍອດນິຍົມ

280,800 ກີບ/ປີ 312,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz

98,280 ກີບ/ປີ 109,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.xyz

56,160 ກີບ/ປີ 62,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.co

273,780 ກີບ/ປີ 304,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info

91,260 ກີບ/ປີ 101,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mobi

161,460 ກີບ/ປີ 179,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.me

168,480 ກີບ/ປີ 187,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.click

21,060 ກີບ/ປີ 23,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.link

84,240 ກີບ/ປີ 93,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.club

119,340 ກີບ/ປີ 132,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.asia

70,200 ກີບ/ປີ 78,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pw

133,380 ກີບ/ປີ 148,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.site

28,080 ກີບ/ປີ 31,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tech

98,280 ກີບ/ປີ 109,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.space

56,160 ກີບ/ປີ 62,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.online

21,060 ກີບ/ປີ 23,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.website

56,160 ກີບ/ປີ 62,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.work

91,260 ກີບ/ປີ 101,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນໃນປະເທດ (ຕ້ອງໃຊ້ເອກະສານໃນການສະມັກ)
.la ຍອດນິຍົມ

450,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gov.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.edu.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mil.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.com.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.int.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ລາວ ຫຼຸດລາຄາ

90,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຕະຫຼອດ (FAQ)

 • ຈົດໄດ້ສູງສຸດ 10 ປີ

 • ສາມາດຍ້າຍໂດເມນມາທີ່ Z.com ໄດ້

 • ບໍ່ສາມາດຕໍ່ເອງໄດ້ເທື່ອຕ້ອງຕິດຕໍ່ພະນັງງານຂອງ Z.com ກ່ອນ

 • ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເອກະສານໃດໆ ຍົກເວັ້ນໂດເມນຂັ້ນ 3 (.la/.com.la/.gov.la/org.la/.edu.la ແລະ ອື່ໆ) ທີ່ຕ້ອງມີເອກະສານໃນການຈົດໂດເມນ

 • ຖ້າອັບເດດພາຍໃນ 24ຊມ ຈຶ່ງຈະໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ

 • ຕໍ່ອາຍຸໄດ້ສູງສຸດ 9 ປີ

 • ມີຄ່າບໍລິການຕໍ່ອາຍຸໂດເມນໄລຍະເວລາ 1 ປີເທົ່ານັ້ນ

 • ສາມາດຈົດໂດເມນພາສາລາວໄດ້ລະບົບຮອງຮັບ ຂັ້ນ 3 (.la/.com.la/.gov.la/org.la/.edu.la ແລະ ອື່ໆ)ເຊັ່ນ: ແຊັດຄອມ.la

 • ໂດເມນ .la ໃນປະເທດລາວທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໂດເມນ LANIC ຈຶ່ງຕ້ອງມີການກວດສອບເອກະສານກ່ອນ

 • ລູກຄ້າເປັນເຈົ້າຂອງໂດເມນ 100%

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !