0

Maximumdiscount
80%
until Dec 2021
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

3 Reasons to Choose Z.com

  • ຄ່າບໍລິການຈົດໂດເມນເນມ ຖືກທີ່ສຸດໃນລາວ

  • Z.com ມີລູກຄ້າຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດເມນ!

  • Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນທັງຫມົດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຕ່າງປະເທດ
.com ຍອດນິຍົມ

91,800 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net ຍອດນິຍົມ

104,040 ກີບ/ປີ 122,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.shop ຍອດນິຍົມ

91,800 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org ຍອດນິຍົມ

116,280 ກີບ/ປີ 136,800 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.xyz

15,300 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.co

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mobi

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.me

15,300 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.click

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.link

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.club

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.asia

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pw

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.site

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tech

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.space

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.online

15,300 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.website

15,300 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.work

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pro

61,200 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.top

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.email

91,800 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fun

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.inc

2,754,000 ກີບ/ປີ 3,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clinic

459,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.art

61,200 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bio

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.black

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blog

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blue

107,100 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.center

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cloud

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.company

91,800 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.design

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.digital

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.games

168,300 ກີບ/ປີ 198,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.green

107,100 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.group

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.host

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.kim

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.life

30,600 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.love

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ltd

183,600 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.marketing

137,700 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.men

91,800 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.network

183,600 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.news

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.organic

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.partners

428,400 ກີບ/ປີ 504,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pink

107,100 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.poker

153,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.press

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.promo

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.red

107,100 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.services

260,100 ກີບ/ປີ 306,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ski

153,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.social

137,700 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.style

122,400 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.support

183,600 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ventures

413,100 ກີບ/ປີ 486,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.world

45,900 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.la ຍອດນິຍົມ

240,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gov.la ຫຼຸດລາຄາ

180,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org.la ຫຼຸດລາຄາ

180,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.edu.la ຫຼຸດລາຄາ

180,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mil.la ຫຼຸດລາຄາ

180,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info.la ຫຼຸດລາຄາ

180,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.com.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ລາວ

20,000 ກີບ/ປີ 100,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !