0

Maximumdiscount
10%
until Oct 2023
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

3 Reasons to Choose Z.com

 • ຄ່າບໍລິການຈົດໂດເມນເນມ ຖືກທີ່ສຸດໃນລາວ

 • Z.com ມີລູກຄ້າຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດເມນ!

 • Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນທັງຫມົດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຕ່າງປະເທດ
.com ຍອດນິຍົມ

199,800 ກີບ/ປີ 222,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net ຍອດນິຍົມ

210,600 ກີບ/ປີ 234,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.shop ຍອດນິຍົມ

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org ຍອດນິຍົມ

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz

75,600 ກີບ/ປີ 84,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.xyz

43,200 ກີບ/ປີ 48,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.co

210,600 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info

70,200 ກີບ/ປີ 78,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mobi

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.me

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.click

91,800 ກີບ/ປີ 102,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.link

145,800 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.club

199,800 ກີບ/ປີ 222,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.asia

54,000 ກີບ/ປີ 60,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pw

102,600 ກີບ/ປີ 114,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.site

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tech

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.space

43,200 ກີບ/ປີ 48,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.online

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.website

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.work

70,200 ກີບ/ປີ 78,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pro

81,000 ກີບ/ປີ 90,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.top

81,000 ກີບ/ປີ 90,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.email

81,000 ກີບ/ປີ 90,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fun

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.inc

4,860,000 ກີບ/ປີ 5,400,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clinic

756,000 ກີບ/ປີ 840,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.art

81,000 ກີບ/ປີ 90,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bio

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.black

837,000 ກີບ/ປີ 930,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blog

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blue

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.center

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cloud

210,600 ກີບ/ປີ 234,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.company

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.design

675,000 ກີບ/ປີ 750,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.digital

54,000 ກີບ/ປີ 60,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.games

372,600 ກີບ/ປີ 414,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.green

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.group

259,200 ກີບ/ປີ 288,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.host

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.kim

297,000 ກີບ/ປີ 330,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.life

43,200 ກີບ/ປີ 48,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.love

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ltd

297,000 ກີບ/ປີ 330,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.marketing

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.men

135,000 ກີບ/ປີ 150,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.network

351,000 ກີບ/ປີ 390,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.news

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.organic

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.partners

756,000 ກີບ/ປີ 840,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pink

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.poker

891,000 ກີບ/ປີ 990,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.press

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.promo

189,000 ກີບ/ປີ 210,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.red

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.services

459,000 ກີບ/ປີ 510,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ski

405,000 ກີບ/ປີ 450,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.social

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.style

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.support

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ventures

756,000 ກີບ/ປີ 840,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.world

624,000 ກີບ/ປີ 60,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.wiki

135,000 ກີບ/ປີ 150,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.land

459,000 ກີບ/ປີ 510,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.io

675,000 ກີບ/ປີ 750,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.zone

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.win

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vision

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.video

432,000 ກີບ/ປີ 480,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vet

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vc

594,000 ກີບ/ປີ 660,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.university

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tv

594,000 ກີບ/ປີ 660,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.training

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.trade

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tours

151,200 ກີບ/ປີ 168,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tools

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.today

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.technology

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.team

151,200 ກີບ/ປີ 168,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.taxi

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tattoo

151,200 ກີບ/ປີ 168,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.studio

432,000 ກີບ/ປີ 480,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.solutions

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.solar

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.software

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.soccer

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.skin

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.show

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sexy

54,000,000 ກີບ/ປີ 60,000,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.security

40,716,000 ກີບ/ປີ 45,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.school

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sc

1,620,000 ກີບ/ປີ 1,800,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sale

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.reviews

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.review

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.restaurant

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.rentals

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.rent

972,000 ກີບ/ປີ 1,080,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.racing

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pub

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.productions

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.plus

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.photos

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.photography

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pet

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.party

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ooo

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.movie

4,104,000 ກີບ/ປີ 4,560,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.money

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mn

756,000 ກີບ/ປີ 840,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.media

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.market

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.makeup

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.loan

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.live

432,000 ກີບ/ປີ 480,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.limo

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.limited

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.lawyer

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.kitchen

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.jewelry

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.international

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.institute

351,000 ກີບ/ປີ 390,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ink

405,000 ກີບ/ປີ 450,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.industries

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.how

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.house

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.homes

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.holiday

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.holdings

783,000 ກີບ/ປີ 870,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.health

1,080,000 ກີບ/ປີ 1,200,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.hair

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.guru

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.guide

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.graphics

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.golf

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gold

1,404,000 ກີບ/ປີ 1,560,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gifts

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gallery

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.furniture

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.foundation

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.forum

20,412,000 ກີບ/ປີ 22,680,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.forsale

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fitness

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.finance

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.farm

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fan

648,000 ກີບ/ປີ 720,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.family

432,000 ກີບ/ປີ 480,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.express

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.expert

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.events

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.estate

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.enterprises

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.engineering

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.engineer

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.energy

1,404,000 ກີບ/ປີ 1,560,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.education

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.download

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dog

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.direct

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dentist

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.delivery

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.degree

702,000 ກີບ/ປີ 780,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dating

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dance

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.creditcard

2,106,000 ກີບ/ປີ 2,340,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.credit

1,404,000 ກີບ/ປີ 1,560,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coupons

783,000 ກີບ/ປີ 870,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cool

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.consulting

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.construction

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.computer

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coffee

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coach

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clothing

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cleaning

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.city

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.church

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.chat

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cc

216,000 ກີບ/ປີ 240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.casino

2,106,000 ກີບ/ປີ 2,340,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cash

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cars

40,716,000 ກີບ/ປີ 45,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.careers

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.car

40,716,000 ກີບ/ປີ 45,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.camp

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.camera

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cafe

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.buzz

594,000 ກີບ/ປີ 660,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.boutique

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bingo

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bike

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bid

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bet

313,200 ກີບ/ປີ 348,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.best

1,512,000 ກີບ/ປີ 1,680,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.beauty

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bar

1,080,000 ກີບ/ປີ 1,200,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.band

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.auto

40,716,000 ກີບ/ປີ 45,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.attorney

810,000 ກີບ/ປີ 900,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.agency

378,000 ກີບ/ປີ 420,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.actor

594,000 ກີບ/ປີ 660,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.academy

540,000 ກີບ/ປີ 600,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.la ຍອດນິຍົມ

360,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gov.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.edu.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mil.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.com.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz.la ຫຼຸດລາຄາ

360,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.int.la ຫຼຸດລາຄາ

270,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ລາວ

90,000 ກີບ/ປີ 100,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຕະຫຼອດ (FAQ)

 • ຈົດໄດ້ສູງສຸດ 10 ປີ

 • ສາມາດຍ້າຍໂດເມນມາທີ່ Z.com ໄດ້

 • ບໍ່ສາມາດຕໍ່ເອງໄດ້ເທື່ອຕ້ອງຕິດຕໍ່ພະນັງງານຂອງ Z.com ກ່ອນ

 • ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເອກະສານໃດໆ ຍົກເວັ້ນໂດເມນຂັ້ນ 3 (.la/.com.la/.gov.la/org.la/.edu.la ແລະ ອື່ໆ) ທີ່ຕ້ອງມີເອກະສານໃນການຈົດໂດເມນ

 • ຖ້າອັບເດດພາຍໃນ 24ຊມ ຈຶ່ງຈະໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ

 • ຕໍ່ອາຍຸໄດ້ສູງສຸດ 9 ປີ

 • ມີຄ່າບໍລິການຕໍ່ອາຍຸໂດເມນໄລຍະເວລາ 1 ປີເທົ່ານັ້ນ

 • ສາມາດຈົດໂດເມນພາສາລາວໄດ້ລະບົບຮອງຮັບ ຂັ້ນ 3 (.la/.com.la/.gov.la/org.la/.edu.la ແລະ ອື່ໆ)ເຊັ່ນ: ແຊັດຄອມ.la

 • ໂດເມນ .la ໃນປະເທດລາວທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໂດເມນ LANIC ຈຶ່ງຕ້ອງມີການກວດສອບເອກະສານກ່ອນ

 • ລູກຄ້າເປັນເຈົ້າຂອງໂດເມນ 100%

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !