0

Maximumdiscount
20%
until Dec 2022
CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

3 Reasons to Choose Z.com

  • ຄ່າບໍລິການຈົດໂດເມນເນມ ຖືກທີ່ສຸດໃນລາວ

  • Z.com ມີລູກຄ້າຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດເມນ!

  • Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນທັງຫມົດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຕ່າງປະເທດ
.com ຍອດນິຍົມ

106,920 ກີບ/ປີ 118,800 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net ຍອດນິຍົມ

119,880 ກີບ/ປີ 133,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.shop ຍອດນິຍົມ

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org ຍອດນິຍົມ

123,120 ກີບ/ປີ 136,800 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.xyz

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.co

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mobi

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.me

64,800 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.click

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.link

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.club

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.asia

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pw

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.site

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tech

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.space

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.online

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.website

16,200 ກີບ/ປີ 18,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.work

81,000 ກີບ/ປີ 90,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pro

64,800 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.top

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.email

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fun

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.inc

2,916,000 ກີບ/ປີ 3,240,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clinic

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.art

64,800 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bio

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.black

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blog

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.blue

113,400 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.center

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cloud

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.company

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.design

421,200 ກີບ/ປີ 468,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.digital

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.games

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.green

145,800 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.group

145,800 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.host

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.kim

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.life

32,400 ກີບ/ປີ 36,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.love

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ltd

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.marketing

145,800 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.men

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.network

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.news

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.organic

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.partners

453,600 ກີບ/ປີ 504,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pink

113,400 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.poker

502,200 ກີບ/ປີ 558,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.press

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.promo

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.red

113,400 ກີບ/ປີ 126,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.services

275,400 ກີບ/ປີ 306,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ski

243,000 ກີບ/ປີ 270,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.social

145,800 ກີບ/ປີ 162,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.style

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.support

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ventures

437,400 ກີບ/ປີ 486,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.world

48,600 ກີບ/ປີ 54,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.wiki

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.land

275,400 ກີບ/ປີ 306,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.io

421,200 ກີບ/ປີ 468,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.zone

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.win

64,800 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vision

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.video

259,200 ກີບ/ປີ 288,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vet

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.vc

356,400 ກີບ/ປີ 396,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.university

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tv

356,400 ກີບ/ປີ 396,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.training

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.trade

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tours

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tools

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.today

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.technology

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.team

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.taxi

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tattoo

97,200 ກີບ/ປີ 108,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.studio

259,200 ກີບ/ປີ 288,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.solutions

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.solar

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.software

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.soccer

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.skin

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.show

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sexy

32,400,000 ກີບ/ປີ 36,000,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.security

24,429,600 ກີບ/ປີ 27,144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.school

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sc

939,600 ກີບ/ປີ 1,044,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.sale

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.reviews

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.review

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.restaurant

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.rentals

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.rent

583,200 ກີບ/ປີ 648,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.racing

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pub

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.productions

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.plus

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.photos

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.photography

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pet

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.party

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ooo

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.movie

2,462,400 ກີບ/ປີ 2,736,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.money

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mn

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.media

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.market

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.makeup

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.loan

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.live

259,200 ກີບ/ປີ 288,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.limo

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.limited

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.lawyer

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.kitchen

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.jewelry

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.international

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.institute

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ink

243,000 ກີບ/ປີ 270,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.industries

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.how

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.house

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.homes

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.holiday

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.holdings

453,600 ກີບ/ປີ 504,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.health

648,000 ກີບ/ປີ 720,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.hair

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.guru

275,400 ກີບ/ປີ 306,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.guide

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.graphics

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.golf

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gold

842,400 ກີບ/ປີ 936,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gifts

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gallery

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.furniture

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.foundation

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.forum

12,247,200 ກີບ/ປີ 13,608,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.forsale

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fitness

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.finance

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.farm

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fan

356,400 ກີບ/ປີ 396,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.family

259,200 ກີບ/ປີ 288,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.express

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.expert

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.events

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.estate

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.enterprises

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.engineering

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.engineer

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.energy

842,400 ກີບ/ປີ 936,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.education

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.download

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dog

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.direct

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dentist

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.delivery

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.degree

421,200 ກີບ/ປີ 468,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dating

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.dance

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.creditcard

1,231,200 ກີບ/ປີ 1,368,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.credit

842,400 ກີບ/ປີ 936,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coupons

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cool

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.consulting

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.construction

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.computer

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coffee

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.coach

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clothing

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cleaning

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.city

194,400 ກີບ/ປີ 216,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.church

324,000 ກີບ/ປີ 360,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.chat

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cc

129,600 ກີບ/ປີ 144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.casino

1,231,200 ກີບ/ປີ 1,368,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cash

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cars

24,429,600 ກີບ/ປີ 27,144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.careers

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.car

24,429,600 ກີບ/ປີ 27,144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.camp

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.camera

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.cafe

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.buzz

356,400 ກີບ/ປີ 396,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.boutique

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bingo

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bike

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bid

64,800 ກີບ/ປີ 72,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bet

178,200 ກີບ/ປີ 198,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.best

907,200 ກີບ/ປີ 1,008,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.beauty

162,000 ກີບ/ປີ 180,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.bar

648,000 ກີບ/ປີ 720,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.band

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.auto

24,429,600 ກີບ/ປີ 27,144,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.attorney

486,000 ກີບ/ປີ 540,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.agency

226,800 ກີບ/ປີ 252,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.actor

356,400 ກີບ/ປີ 396,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.academy

291,600 ກີບ/ປີ 324,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.la ຍອດນິຍົມ

320,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gov.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.edu.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mil.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info.la ຫຼຸດລາຄາ

240,000 ກີບ/ປີ 300,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.com.la ຫຼຸດລາຄາ

320,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net.la ຫຼຸດລາຄາ

320,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz.la ຫຼຸດລາຄາ

320,000 ກີບ/ປີ 400,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.ລາວ

80,000 ກີບ/ປີ 100,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !