เลือกโดเมน .th
เพื่อโอกาสทางธุรกิจของคุณ

ทำไมต้องจดโดเมน .th ?

ประเภทของโดเมน

ค่าบริการจดโดเมน .th

.co.th

640 บาท/ปี

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ตัวอย่าง)
.in.th

320 บาท/ปี

สำหรับหน่วยงานทุกประเภท (ตัวอย่าง)
.ac.th

640 บาท/ปี

หนังสือจัดตั้งโรงเรียน (ตัวอย่าง)
.go.th

640 บาท/ปี

เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ (ตัวอย่าง)
.or.th

640 บาท/ปี

สำหรับหน่วยงานทุกประเภท (ตัวอย่าง)
.mi.th

640 บาท/ปี

สำหรับหน่วยงานทางทหาร (ตัวอย่าง)
.net.th

640 บาท/ปี

สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตัวอย่าง)

*** ราคาต่ออายุ 800 บาท ยกเว้น .in.th ราคา 400 บาท

เอกสารประกอบการจดโดเมน .th

.co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อองค์กร

 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401)
 • ทะเบียนการค้า (ทค.0401)
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณีที่ 2. จดทะเบียนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการ

 • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

กรณียกเว้น ไม่ต้องนำส่งเอกสาร

 • ยืนยันด้วยฐานข้อมูลสาธารณะของรัฐ ได้แก่
  • (1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • (2) เลขทะเบียนนิติบุคคล
  • (3) เลขทะเบียนการค้า หรือเลขทะเบียนพาณิชย์

.in.th หรือ .ไทย

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

 • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401)
 • ทะเบียนการค้า (ทค.0401)
 • ทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พค.0403)
 • ใบอนุญาตธุรกิจออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 • พ.ร.บ. /หนังสือ/ใบอนุญาตจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
 • หนังสือแจ้งรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมนลงนามโดยผู้มีอำนาจขององค์กร

กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • หนังสือเดินทางออกโดยกระทรวงต่างประเทศราชอาณาจักรไทย
 • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID
 • ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ใช้บัตรประชาชนของผู้เยาว์ และบัตรประชาชนของผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน

.or.th หรือ .องค์กร.ไทย

 • พ.ร.บ. /หนังสือ/ใบอนุญาตจัดตั้งองค์กร
 • หนังสือออกโดยองค์กร แจ้งรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้มีอำนาจขององค์กร
 • หลักฐานแสดงการได้รับยกเว้นภาษีขององค์กร
 • หนังสือออกโดยนิติบุคคล แจ้งรับรองชมรมและการจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

.ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย

 • พ.ร.บ. /หนังสือ/ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
 • หนังสือออกโดยสถานศึกษา แจ้งรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน ออกโดยผู้มีอำนาจของสถาบันการศึกษา

.go.th หรือ .รัฐบาล.ไทย

 • พ.ร.บ. /หนังสือ/ใบอนุญาตจัดตั้งหน่วยงาน
 • หนังสือราชการ แจ้งรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน ออกโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน

.mi.th หรือ .ทหาร.ไทย

 • หนังสือออกโดยกรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน

.net.th หรือ .เน็ต.ไทย

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


เริ่มกันเลย ค้นหาโดเมนของคุณ!