ราคาโดเมน

ราคารวมค่าบริการ Whois และค่าธรรมเนียม ICANN.

โดเมน

ระยะเวลา - +

ค่าจดโดเมน ค่าต่ออายุ ระยะเวลาต่ออายุ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน ค่าย้ายโดเมน
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 320 บาท 330 บาท 650 บาท 660 บาท 980 บาท 990 บาท 1,310 บาท 1,320 บาท 1,640 บาท 1,650 บาท 1,970 บาท 1,980 บาท 2,300 บาท 2,310 บาท 2,630 บาท 2,640 บาท 2,960 บาท 2,970 บาท 3,290 บาท 3,300 บาท 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 330 บาท/ปี 0-27 วัน - - 297 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 370 บาท 380 บาท 750 บาท 760 บาท 1,130 บาท 1,140 บาท 1,510 บาท 1,520 บาท 1,890 บาท 1,900 บาท 2,270 บาท 2,280 บาท 2,650 บาท 2,660 บาท 3,030 บาท 3,040 บาท 3,410 บาท 3,420 บาท 3,790 บาท 3,800 บาท 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 380 บาท/ปี 0-27 วัน - - 342 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 1,000 บาท 1,050 บาท 2,000 บาท 2,050 บาท 3,000 บาท 3,050 บาท 4,000 บาท 4,050 บาท 5,000 บาท 5,050 บาท 6,000 บาท 6,050 บาท 7,000 บาท 7,050 บาท 8,000 บาท 8,050 บาท 9,000 บาท 9,050 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 0-42 วัน 8,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 900 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 380 บาท 385 บาท 765 บาท 770 บาท 1,150 บาท 1,155 บาท 1,535 บาท 1,540 บาท 1,920 บาท 1,925 บาท 2,305 บาท 2,310 บาท 2,690 บาท 2,695 บาท 3,075 บาท 3,080 บาท 3,460 บาท 3,465 บาท 3,845 บาท 3,850 บาท 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 0-27 วัน - - 346 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 600 บาท 750 บาท 1,200 บาท 1,350 บาท 1,800 บาท 1,950 บาท 2,400 บาท 2,550 บาท 3,000 บาท 3,150 บาท 3,600 บาท 3,750 บาท 4,200 บาท 4,350 บาท 4,800 บาท 4,950 บาท 5,400 บาท 5,550 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-27 วัน - - 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 550 บาท 650 บาท 1,100 บาท 1,200 บาท 1,650 บาท 1,750 บาท 2,200 บาท 2,300 บาท 2,750 บาท 2,850 บาท 3,300 บาท 3,400 บาท 3,850 บาท 3,950 บาท 4,400 บาท 4,500 บาท 4,950 บาท 5,050 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-27 วัน - - 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 700 บาท 850 บาท 1,400 บาท 1,550 บาท 2,100 บาท 2,250 บาท 2,800 บาท 2,950 บาท 3,500 บาท 3,650 บาท 4,200 บาท 4,350 บาท 4,900 บาท 5,050 บาท 5,600 บาท 5,750 บาท 6,300 บาท 6,450 บาท 7,000 บาท 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 0-27 วัน - - 675 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 540 บาท 740 บาท 1,080 บาท 1,280 บาท 1,620 บาท 1,820 บาท 2,160 บาท 2,360 บาท 2,700 บาท 2,900 บาท 3,240 บาท 3,440 บาท 3,780 บาท 3,980 บาท 4,320 บาท 4,520 บาท 4,860 บาท 5,060 บาท 5,400 บาท 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 0-42 วัน 3,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 486 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 900 บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,700 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท - - - - - 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,300 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 650 บาท 800 บาท 1,300 บาท 1,450 บาท 1,950 บาท 2,100 บาท 2,600 บาท 2,750 บาท 3,250 บาท 3,400 บาท 3,900 บาท 4,050 บาท 4,550 บาท 4,700 บาท 5,200 บาท 5,350 บาท 5,850 บาท 6,000 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 550 บาท 650 บาท 1,100 บาท 1,200 บาท 1,650 บาท 1,750 บาท 2,200 บาท 2,300 บาท 2,750 บาท 2,850 บาท 3,300 บาท 3,400 บาท 3,850 บาท 3,950 บาท 4,400 บาท 4,500 บาท 4,950 บาท 5,050 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 450 บาท 550 บาท 900 บาท 1,000 บาท 1,350 บาท 1,450 บาท 1,800 บาท 1,900 บาท 2,250 บาท 2,350 บาท 2,700 บาท 2,800 บาท 3,150 บาท 3,250 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,050 บาท 4,150 บาท 4,500 บาท 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 405 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 442 บาท 592 บาท 884 บาท 1,034 บาท 1,326 บาท 1,476 บาท 1,768 บาท 1,918 บาท 2,210 บาท 2,360 บาท 2,652 บาท 2,802 บาท 3,094 บาท 3,244 บาท 3,536 บาท 3,686 บาท 3,978 บาท 4,128 บาท 4,420 บาท 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 398 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 400 บาท 500 บาท 800 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,500 บาท 2,800 บาท 2,900 บาท 3,200 บาท 3,300 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,000 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 360 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 420 บาท 570 บาท 840 บาท 990 บาท 1,260 บาท 1,410 บาท 1,680 บาท 1,830 บาท 2,100 บาท 2,250 บาท 2,520 บาท 2,670 บาท 2,940 บาท 3,090 บาท 3,360 บาท 3,510 บาท 3,780 บาท 3,930 บาท 4,200 บาท 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 420 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 378 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 850 บาท 950 บาท 1,700 บาท 1,800 บาท 2,550 บาท 2,650 บาท 3,400 บาท 3,500 บาท 4,250 บาท 4,350 บาท 5,100 บาท 5,200 บาท 5,950 บาท 6,050 บาท 6,800 บาท 6,900 บาท 7,650 บาท 7,750 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 765 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 1,450 บาท 1,550 บาท 2,900 บาท 3,000 บาท 4,350 บาท 4,450 บาท 5,800 บาท 5,900 บาท 7,250 บาท 7,350 บาท 8,700 บาท 8,800 บาท 10,150 บาท 10,250 บาท 11,600 บาท 11,700 บาท 13,050 บาท 13,150 บาท 14,500 บาท 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 1,450 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 650 บาท 750 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 1,950 บาท 2,050 บาท 2,600 บาท 2,700 บาท 3,250 บาท 3,350 บาท 3,900 บาท 4,000 บาท 4,550 บาท 4,650 บาท 5,200 บาท 5,300 บาท 5,850 บาท 5,950 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 1,100 บาท 1,150 บาท 2,200 บาท 2,250 บาท 3,300 บาท 3,350 บาท 4,400 บาท 4,450 บาท 5,500 บาท 5,550 บาท 6,600 บาท 6,650 บาท 7,700 บาท 7,750 บาท 8,800 บาท 8,850 บาท 9,900 บาท 9,950 บาท 11,000 บาท 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 990 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 650 บาท 700 บาท 1,300 บาท 1,350 บาท 1,950 บาท 2,000 บาท 2,600 บาท 2,650 บาท 3,250 บาท 3,300 บาท 3,900 บาท 3,950 บาท 4,550 บาท 4,600 บาท 5,200 บาท 5,250 บาท 5,850 บาท 5,900 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 400 บาท 500 บาท 800 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,500 บาท 2,800 บาท 2,900 บาท 3,200 บาท 3,300 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,000 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 600 บาท 800 บาท 1,200 บาท 1,400 บาท 1,800 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 3,200 บาท 3,600 บาท 3,800 บาท 4,200 บาท 4,400 บาท 4,800 บาท 5,000 บาท 5,400 บาท 5,600 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 350 บาท 500 บาท 700 บาท 850 บาท 1,050 บาท 1,200 บาท 1,400 บาท 1,550 บาท 1,750 บาท 1,900 บาท 2,100 บาท 2,250 บาท 2,450 บาท 2,600 บาท 2,800 บาท 2,950 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 3,500 บาท 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 650 บาท 950 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 1,950 บาท 2,250 บาท 2,600 บาท 2,900 บาท 3,250 บาท 3,550 บาท 3,900 บาท 4,200 บาท 4,550 บาท 4,850 บาท 5,200 บาท 5,500 บาท 5,850 บาท 6,150 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 650 บาท 750 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 1,950 บาท 2,050 บาท 2,600 บาท 2,700 บาท 3,250 บาท 3,350 บาท 3,900 บาท 4,000 บาท 4,550 บาท 4,650 บาท 5,200 บาท 5,300 บาท 5,850 บาท 5,950 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 9,000 บาท 80,000 บาท 89,000 บาท 160,000 บาท 169,000 บาท 240,000 บาท 249,000 บาท 320,000 บาท 329,000 บาท 400,000 บาท 409,000 บาท 480,000 บาท 489,000 บาท 560,000 บาท 569,000 บาท 640,000 บาท 649,000 บาท 720,000 บาท 729,000 บาท 800,000 บาท 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 0-42 วัน 75,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,000 บาท 1,100 บาท 2,100 บาท 2,200 บาท 3,200 บาท 3,300 บาท 4,300 บาท 4,400 บาท 5,400 บาท 5,500 บาท 6,500 บาท 6,600 บาท 7,600 บาท 7,700 บาท 8,700 บาท 8,800 บาท 9,800 บาท 9,900 บาท 10,900 บาท 11,000 บาท 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 450 บาท 650 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,350 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,000 บาท 2,250 บาท 2,450 บาท 2,700 บาท 2,900 บาท 3,150 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,800 บาท 4,050 บาท 4,250 บาท 4,500 บาท 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 0-42 วัน 4,100 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,100 บาท 2,500 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 6,300 บาท 6,700 บาท 8,400 บาท 8,800 บาท 10,500 บาท 10,900 บาท 12,600 บาท 13,000 บาท 14,700 บาท 15,100 บาท 16,800 บาท 17,200 บาท 18,900 บาท 19,300 บาท 21,000 บาท 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 2,100 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,700 บาท 3,200 บาท 3,400 บาท 4,900 บาท 5,100 บาท 6,600 บาท 6,800 บาท 8,300 บาท 8,500 บาท 10,000 บาท 10,200 บาท 11,700 บาท 11,900 บาท 13,400 บาท 13,600 บาท 15,100 บาท 15,300 บาท 16,800 บาท 17,000 บาท 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 1,700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,530 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 900 บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,700 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท 4,900 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,300 บาท 6,700 บาท 7,200 บาท 7,600 บาท 8,100 บาท 8,500 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 600 บาท 950 บาท 1,200 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,150 บาท 2,400 บาท 2,750 บาท 3,000 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,950 บาท 4,200 บาท 4,550 บาท 4,800 บาท 5,150 บาท 5,400 บาท 5,750 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,400 บาท 2,800 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 4,800 บาท 5,200 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 650 บาท 1,050 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท 1,950 บาท 2,350 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 3,250 บาท 3,650 บาท 3,900 บาท 4,300 บาท 4,550 บาท 4,950 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 5,850 บาท 6,250 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 350 บาท 650 บาท 700 บาท 1,000 บาท 1,050 บาท 1,350 บาท 1,400 บาท 1,700 บาท 1,750 บาท 2,050 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,450 บาท 2,750 บาท 2,800 บาท 3,100 บาท 3,150 บาท 3,450 บาท 3,500 บาท 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 1,400 บาท 1,800 บาท 2,800 บาท 3,200 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 5,600 บาท 6,000 บาท 7,000 บาท 7,400 บาท 8,400 บาท 8,800 บาท 9,800 บาท 10,200 บาท 11,200 บาท 11,600 บาท 12,600 บาท 13,000 บาท 14,000 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,260 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 950 บาท 1,100 บาท 1,900 บาท 2,050 บาท 2,850 บาท 3,000 บาท 3,800 บาท 3,950 บาท 4,750 บาท 4,900 บาท 5,700 บาท 5,850 บาท 6,650 บาท 6,800 บาท 7,600 บาท 7,750 บาท 8,550 บาท 8,700 บาท 9,500 บาท 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 950 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 855 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 550 บาท 600 บาท 1,150 บาท 1,200 บาท 1,750 บาท 1,800 บาท 2,350 บาท 2,400 บาท 2,950 บาท 3,000 บาท 3,550 บาท 3,600 บาท 4,150 บาท 4,200 บาท 4,750 บาท 4,800 บาท 5,350 บาท 5,400 บาท 5,950 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 450 บาท 2,000 บาท 2,450 บาท 4,000 บาท 4,450 บาท 6,000 บาท 6,450 บาท 8,000 บาท 8,450 บาท 10,000 บาท 10,450 บาท 12,000 บาท 12,450 บาท 14,000 บาท 14,450 บาท 16,000 บาท 16,450 บาท 18,000 บาท 18,450 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,400 บาท 2,800 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 4,800 บาท 5,200 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 7,800 บาท 8,200 บาท 10,400 บาท 10,800 บาท 13,000 บาท 13,400 บาท 15,600 บาท 16,000 บาท 18,200 บาท 18,600 บาท 20,800 บาท 21,200 บาท 23,400 บาท 23,800 บาท 26,000 บาท 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 0-42 วัน 5,300 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 2,340 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 550 บาท 1,050 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท 1,650 บาท 2,150 บาท 2,200 บาท 2,700 บาท 2,750 บาท 3,250 บาท 3,300 บาท 3,800 บาท 3,850 บาท 4,350 บาท 4,400 บาท 4,900 บาท 4,950 บาท 5,450 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 900 บาท 1,000 บาท 1,800 บาท 1,900 บาท 2,700 บาท 2,800 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,500 บาท 4,600 บาท 5,400 บาท 5,500 บาท 6,300 บาท 6,400 บาท 7,200 บาท 7,300 บาท 8,100 บาท 8,200 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 850 บาท 1,250 บาท 1,700 บาท 2,100 บาท 2,550 บาท 2,950 บาท 3,400 บาท 3,800 บาท 4,250 บาท 4,650 บาท 5,100 บาท 5,500 บาท 5,950 บาท 6,350 บาท 6,800 บาท 7,200 บาท 7,650 บาท 8,050 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 700 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 2,000 บาท 2,100 บาท 2,700 บาท 2,800 บาท 3,400 บาท 3,500 บาท 4,100 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,900 บาท 5,500 บาท 5,600 บาท 6,200 บาท 6,300 บาท 6,900 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 450 บาท 900 บาท 1,350 บาท 1,800 บาท 2,250 บาท 2,700 บาท 3,150 บาท 3,600 บาท 4,050 บาท 4,500 บาท 4,950 บาท 5,400 บาท 5,850 บาท 6,300 บาท 6,750 บาท 7,200 บาท 7,650 บาท 8,100 บาท 8,550 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 850 บาท 1,150 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,550 บาท 2,850 บาท 3,400 บาท 3,700 บาท 4,250 บาท 4,550 บาท 5,100 บาท 5,400 บาท 5,950 บาท 6,250 บาท 6,800 บาท 7,100 บาท 7,650 บาท 7,950 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 700 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 2,000 บาท 2,100 บาท 2,700 บาท 2,800 บาท 3,400 บาท 3,500 บาท 4,100 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,900 บาท 5,500 บาท 5,600 บาท 6,200 บาท 6,300 บาท 6,900 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 750 บาท 1,150 บาท 1,500 บาท 1,900 บาท 2,250 บาท 2,650 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,750 บาท 4,150 บาท 4,500 บาท 4,900 บาท 5,250 บาท 5,650 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 6,750 บาท 7,150 บาท 7,500 บาท 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 8,000 บาท 8,400 บาท 10,000 บาท 10,400 บาท 12,000 บาท 12,400 บาท 14,000 บาท 14,400 บาท 16,000 บาท 16,400 บาท 18,000 บาท 18,400 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 10,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,800 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,400 บาท 1,500 บาท 2,900 บาท 3,000 บาท 4,400 บาท 4,500 บาท 5,900 บาท 6,000 บาท 7,400 บาท 7,500 บาท 8,900 บาท 9,000 บาท 10,400 บาท 10,500 บาท 11,900 บาท 12,000 บาท 13,400 บาท 13,500 บาท 14,900 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 600 บาท 950 บาท 1,200 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,150 บาท 2,400 บาท 2,750 บาท 3,000 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,950 บาท 4,200 บาท 4,550 บาท 4,800 บาท 5,150 บาท 5,400 บาท 5,750 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,550 บาท 1,600 บาท 3,150 บาท 3,200 บาท 4,750 บาท 4,800 บาท 6,350 บาท 6,400 บาท 7,950 บาท 8,000 บาท 9,550 บาท 9,600 บาท 11,150 บาท 11,200 บาท 12,750 บาท 12,800 บาท 14,350 บาท 14,400 บาท 15,950 บาท 16,000 บาท 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 1,600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,440 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 8,000 บาท 8,400 บาท 10,000 บาท 10,400 บาท 12,000 บาท 12,400 บาท 14,000 บาท 14,400 บาท 16,000 บาท 16,400 บาท 18,000 บาท 18,400 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,800 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 550 บาท 950 บาท 1,100 บาท 1,500 บาท 1,650 บาท 2,050 บาท 2,200 บาท 2,600 บาท 2,750 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 3,700 บาท 3,850 บาท 4,250 บาท 4,400 บาท 4,800 บาท 4,950 บาท 5,350 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 550 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,450 บาท 1,650 บาท 2,000 บาท 2,200 บาท 2,550 บาท 2,750 บาท 3,100 บาท 3,300 บาท 3,650 บาท 3,850 บาท 4,200 บาท 4,400 บาท 4,750 บาท 4,950 บาท 5,300 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 850 บาท 850 บาท 1,700 บาท 1,700 บาท 2,550 บาท 2,550 บาท 3,400 บาท 3,400 บาท 4,250 บาท 4,250 บาท 5,100 บาท 5,100 บาท 5,950 บาท 5,950 บาท 6,800 บาท 6,800 บาท 7,650 บาท 7,650 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 750 บาท 1,500 บาท 2,250 บาท 3,000 บาท 3,750 บาท 4,500 บาท 5,250 บาท 6,000 บาท 6,750 บาท 7,500 บาท 8,250 บาท 9,000 บาท 9,750 บาท 10,500 บาท 11,250 บาท 12,000 บาท 12,750 บาท 13,500 บาท 14,250 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 450 บาท 900 บาท 1,350 บาท 1,800 บาท 2,250 บาท 2,700 บาท 3,150 บาท 3,600 บาท 4,050 บาท 4,500 บาท 4,950 บาท 5,400 บาท 5,850 บาท 6,300 บาท 6,750 บาท 7,200 บาท 7,650 บาท 8,100 บาท 8,550 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 900 บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,700 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท 4,900 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,300 บาท 6,700 บาท 7,200 บาท 7,600 บาท 8,100 บาท 8,500 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 650 บาท 1,250 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท 1,950 บาท 2,550 บาท 2,600 บาท 3,200 บาท 3,250 บาท 3,850 บาท 3,900 บาท 4,500 บาท 4,550 บาท 5,150 บาท 5,200 บาท 5,800 บาท 5,850 บาท 6,450 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,350 บาท 1,500 บาท 2,850 บาท 3,000 บาท 4,350 บาท 4,500 บาท 5,850 บาท 6,000 บาท 7,350 บาท 7,500 บาท 8,850 บาท 9,000 บาท 10,350 บาท 10,500 บาท 11,850 บาท 12,000 บาท 13,350 บาท 13,500 บาท 14,850 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 900 บาท 1,050 บาท 1,800 บาท 1,950 บาท 2,700 บาท 2,850 บาท 3,600 บาท 3,750 บาท 4,500 บาท 4,650 บาท 5,400 บาท 5,550 บาท 6,300 บาท 6,450 บาท 7,200 บาท 7,350 บาท 8,100 บาท 8,250 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 800 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท 1,900 บาท 2,400 บาท 2,700 บาท 3,200 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท 4,300 บาท 4,800 บาท 5,100 บาท 5,600 บาท 5,900 บาท 6,400 บาท 6,700 บาท 7,200 บาท 7,500 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,300 บาท 1,800 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,900 บาท 5,400 บาท 6,700 บาท 7,200 บาท 8,500 บาท 9,000 บาท 10,300 บาท 10,800 บาท 12,100 บาท 12,600 บาท 13,900 บาท 14,400 บาท 15,700 บาท 16,200 บาท 17,500 บาท 18,000 บาท 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 850 บาท 900 บาท 1,750 บาท 1,800 บาท 2,650 บาท 2,700 บาท 3,550 บาท 3,600 บาท 4,450 บาท 4,500 บาท 5,350 บาท 5,400 บาท 6,250 บาท 6,300 บาท 7,150 บาท 7,200 บาท 8,050 บาท 8,100 บาท 8,950 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,800 บาท 2,000 บาท 2,700 บาท 2,900 บาท 3,600 บาท 3,800 บาท 4,500 บาท 4,700 บาท 5,400 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,500 บาท 7,200 บาท 7,400 บาท 8,100 บาท 8,300 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 800 บาท 800 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,200 บาท 3,200 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,400 บาท 6,400 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 720 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,100 บาท 1,100 บาท 2,200 บาท 2,200 บาท 3,300 บาท 3,300 บาท 4,400 บาท 4,400 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท 6,600 บาท 6,600 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 8,800 บาท 8,800 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 0-42 วัน 4,700 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 990 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,100 บาท 1,100 บาท 2,200 บาท 2,200 บาท 3,300 บาท 3,300 บาท 4,400 บาท 4,400 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท 6,600 บาท 6,600 บาท 7,700 บาท 7,700 บาท 8,800 บาท 8,800 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 11,000 บาท 11,000 บาท 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 990 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท 3,000 บาท 3,300 บาท 4,500 บาท 4,800 บาท 6,000 บาท 6,300 บาท 7,500 บาท 7,800 บาท 9,000 บาท 9,300 บาท 10,500 บาท 10,800 บาท 12,000 บาท 12,300 บาท 13,500 บาท 13,800 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 2,100 บาท 2,700 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,900 บาท 4,500 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,700 บาท 6,300 บาท 6,600 บาท 7,200 บาท 7,500 บาท 8,100 บาท 8,400 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 2,600 บาท 2,900 บาท 3,900 บาท 4,200 บาท 5,200 บาท 5,500 บาท 6,500 บาท 6,800 บาท 7,800 บาท 8,100 บาท 9,100 บาท 9,400 บาท 10,400 บาท 10,700 บาท 11,700 บาท 12,000 บาท 13,000 บาท 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 0-42 วัน 7,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,170 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 800 บาท 800 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,200 บาท 3,200 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,400 บาท 6,400 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 720 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 500 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 450 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท 600,000 บาท 600,000 บาท 700,000 บาท 700,000 บาท 800,000 บาท 800,000 บาท 900,000 บาท 900,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 100,000 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 90,000 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 75,400 บาท 80,000 บาท 155,400 บาท 160,000 บาท 235,400 บาท 240,000 บาท 315,400 บาท 320,000 บาท 395,400 บาท 400,000 บาท 475,400 บาท 480,000 บาท 555,400 บาท 560,000 บาท 635,400 บาท 640,000 บาท 715,400 บาท 720,000 บาท 795,400 บาท 800,000 บาท 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 80,000 บาท/ปี 0-42 วัน 77,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 72,000 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 2,900 บาท 3,200 บาท 6,100 บาท 6,400 บาท 9,300 บาท 9,600 บาท 12,500 บาท 12,800 บาท 15,700 บาท 16,000 บาท 18,900 บาท 19,200 บาท 22,100 บาท 22,400 บาท 25,300 บาท 25,600 บาท 28,500 บาท 28,800 บาท 31,700 บาท 32,000 บาท 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 3,200 บาท/ปี 0-42 วัน 4,700 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 2,880 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,800 บาท 1,800 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 14,400 บาท 14,400 บาท 16,200 บาท 16,200 บาท 18,000 บาท 18,000 บาท 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 1,800 บาท/ปี 0-42 วัน 10,400 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,620 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,600 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 7,600 บาท 8,000 บาท 15,600 บาท 16,000 บาท 23,600 บาท 24,000 บาท 31,600 บาท 32,000 บาท 39,600 บาท 40,000 บาท 47,600 บาท 48,000 บาท 55,600 บาท 56,000 บาท 63,600 บาท 64,000 บาท 71,600 บาท 72,000 บาท 79,600 บาท 80,000 บาท 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 8,000 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 7,020 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,400 บาท 1,400 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 9,800 บาท 9,800 บาท 11,200 บาท 11,200 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 4,700 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,260 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,000 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 900 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 500 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 450 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,200 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 800 บาท 800 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,200 บาท 3,200 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,400 บาท 6,400 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 720 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน - 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 700 บาท 700 บาท 1,400 บาท 1,400 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,900 บาท 4,900 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 630 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 750 บาท 750 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 2,250 บาท 2,250 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,750 บาท 3,750 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,250 บาท 5,250 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 6,750 บาท 6,750 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 750 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 675 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 900 บาท 900 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,300 บาท 6,300 บาท 7,200 บาท 7,200 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 500 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 2,500 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 3,500 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 450 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,400 บาท 1,500 บาท 2,900 บาท 3,000 บาท 4,400 บาท 4,500 บาท 5,900 บาท 6,000 บาท 7,400 บาท 7,500 บาท 8,900 บาท 9,000 บาท 10,400 บาท 10,500 บาท 11,900 บาท 12,000 บาท 13,400 บาท 13,500 บาท 14,900 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,350 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 2,000 บาท 2,000 บาท 4,000 บาท 4,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 8,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 16,000 บาท 16,000 บาท 18,000 บาท 18,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 3,900 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,800 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี