ราคาโดเมน

ราคารวมค่าบริการ Whois และค่าธรรมเนียม ICANN.

โดเมน

ระยะเวลา - +

ค่าจดโดเมน ค่าต่ออายุ ระยะเวลาต่ออายุ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน ค่าย้ายโดเมน
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 320 บาท 620 บาท 640 บาท 940 บาท 960 บาท 1,260 บาท 1,280 บาท 1,580 บาท 1,600 บาท 1,900 บาท 1,920 บาท 2,220 บาท 2,240 บาท 2,540 บาท 2,560 บาท 2,860 บาท 2,880 บาท 3,180 บาท 3,200 บาท 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 320 บาท/ปี 0-27 วัน - - 288 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 370 บาท 720 บาท 740 บาท 1,090 บาท 1,110 บาท 1,460 บาท 1,480 บาท 1,830 บาท 1,850 บาท 2,200 บาท 2,220 บาท 2,570 บาท 2,590 บาท 2,940 บาท 2,960 บาท 3,310 บาท 3,330 บาท 3,680 บาท 3,700 บาท 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 370 บาท/ปี 0-27 วัน - - 333 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 2,600 บาท 2,900 บาท 3,900 บาท 4,200 บาท 5,200 บาท 5,500 บาท 6,500 บาท 6,800 บาท 7,800 บาท 8,100 บาท 9,100 บาท 9,400 บาท 10,400 บาท 10,700 บาท 11,700 บาท 12,000 บาท 13,000 บาท 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 1,300 บาท/ปี 0-42 วัน 8,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,170 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 380 บาท 385 บาท 765 บาท 770 บาท 1,150 บาท 1,155 บาท 1,535 บาท 1,540 บาท 1,920 บาท 1,925 บาท 2,305 บาท 2,310 บาท 2,690 บาท 2,695 บาท 3,075 บาท 3,080 บาท 3,460 บาท 3,465 บาท 3,845 บาท 3,850 บาท 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 385 บาท/ปี 0-27 วัน - - 346 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 420 บาท 520 บาท 840 บาท 940 บาท 1,260 บาท 1,360 บาท 1,680 บาท 1,780 บาท 2,100 บาท 2,200 บาท 2,520 บาท 2,620 บาท 2,940 บาท 3,040 บาท 3,360 บาท 3,460 บาท 3,780 บาท 3,880 บาท 4,200 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-27 วัน - - 550 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 450 บาท 550 บาท 900 บาท 1,000 บาท 1,350 บาท 1,450 บาท 1,800 บาท 1,900 บาท 2,250 บาท 2,350 บาท 2,700 บาท 2,800 บาท 3,150 บาท 3,250 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,050 บาท 4,150 บาท 4,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-27 วัน - - 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 650 บาท 800 บาท 1,300 บาท 1,450 บาท 1,950 บาท 2,100 บาท 2,600 บาท 2,750 บาท 3,250 บาท 3,400 บาท 3,900 บาท 4,050 บาท 4,550 บาท 4,700 บาท 5,200 บาท 5,350 บาท 5,850 บาท 6,000 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-27 วัน - - 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 400 บาท 450 บาท 800 บาท 850 บาท 1,200 บาท 1,250 บาท 1,600 บาท 1,650 บาท 2,000 บาท 2,050 บาท 2,400 บาท 2,450 บาท 2,800 บาท 2,850 บาท 3,200 บาท 3,250 บาท 3,600 บาท 3,650 บาท 4,000 บาท 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 540 บาท/ปี 0-42 วัน 3,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 900 บาท 1,300 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,700 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,500 บาท - - - - - 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,300 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 810 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 340 บาท 490 บาท 680 บาท 830 บาท 1,020 บาท 1,170 บาท 1,360 บาท 1,510 บาท 1,700 บาท 1,850 บาท 2,040 บาท 2,190 บาท 2,380 บาท 2,530 บาท 2,720 บาท 2,870 บาท 3,060 บาท 3,210 บาท 3,400 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 550 บาท 650 บาท 1,100 บาท 1,200 บาท 1,650 บาท 1,750 บาท 2,200 บาท 2,300 บาท 2,750 บาท 2,850 บาท 3,300 บาท 3,400 บาท 3,850 บาท 3,950 บาท 4,400 บาท 4,500 บาท 4,950 บาท 5,050 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 340 บาท 440 บาท 680 บาท 780 บาท 1,020 บาท 1,120 บาท 1,360 บาท 1,460 บาท 1,700 บาท 1,800 บาท 2,040 บาท 2,140 บาท 2,380 บาท 2,480 บาท 2,720 บาท 2,820 บาท 3,060 บาท 3,160 บาท 3,400 บาท 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 405 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 442 บาท 592 บาท 884 บาท 1,034 บาท 1,326 บาท 1,476 บาท 1,768 บาท 1,918 บาท 2,210 บาท 2,360 บาท 2,652 บาท 2,802 บาท 3,094 บาท 3,244 บาท 3,536 บาท 3,686 บาท 3,978 บาท 4,128 บาท 4,420 บาท 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 442 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 398 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 340 บาท 390 บาท 680 บาท 730 บาท 1,020 บาท 1,070 บาท 1,360 บาท 1,410 บาท 1,700 บาท 1,750 บาท 2,040 บาท 2,090 บาท 2,380 บาท 2,430 บาท 2,720 บาท 2,770 บาท 3,060 บาท 3,110 บาท 3,400 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 306 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 340 บาท 490 บาท 680 บาท 830 บาท 1,020 บาท 1,170 บาท 1,360 บาท 1,510 บาท 1,700 บาท 1,850 บาท 2,040 บาท 2,190 บาท 2,380 บาท 2,530 บาท 2,720 บาท 2,870 บาท 3,060 บาท 3,210 บาท 3,400 บาท 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 340 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 306 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 850 บาท 950 บาท 1,700 บาท 1,800 บาท 2,550 บาท 2,650 บาท 3,400 บาท 3,500 บาท 4,250 บาท 4,350 บาท 5,100 บาท 5,200 บาท 5,950 บาท 6,050 บาท 6,800 บาท 6,900 บาท 7,650 บาท 7,750 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 765 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 1,400 บาท 1,500 บาท 2,800 บาท 2,900 บาท 4,200 บาท 4,300 บาท 5,600 บาท 5,700 บาท 7,000 บาท 7,100 บาท 8,400 บาท 8,500 บาท 9,800 บาท 9,900 บาท 11,200 บาท 11,300 บาท 12,600 บาท 12,700 บาท 14,000 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 340 บาท 440 บาท 680 บาท 780 บาท 1,020 บาท 1,120 บาท 1,360 บาท 1,460 บาท 1,700 บาท 1,800 บาท 2,040 บาท 2,140 บาท 2,380 บาท 2,480 บาท 2,720 บาท 2,820 บาท 3,060 บาท 3,160 บาท 3,400 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 1,000 บาท 1,050 บาท 2,000 บาท 2,050 บาท 3,000 บาท 3,050 บาท 4,000 บาท 4,050 บาท 5,000 บาท 5,050 บาท 6,000 บาท 6,050 บาท 7,000 บาท 7,050 บาท 8,000 บาท 8,050 บาท 9,000 บาท 9,050 บาท 10,000 บาท 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 1,000 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 900 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 50 บาท 650 บาท 700 บาท 1,300 บาท 1,350 บาท 1,950 บาท 2,000 บาท 2,600 บาท 2,650 บาท 3,250 บาท 3,300 บาท 3,900 บาท 3,950 บาท 4,550 บาท 4,600 บาท 5,200 บาท 5,250 บาท 5,850 บาท 5,900 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 400 บาท 500 บาท 800 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,300 บาท 1,600 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,500 บาท 2,800 บาท 2,900 บาท 3,200 บาท 3,300 บาท 3,600 บาท 3,700 บาท 4,000 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 500 บาท 700 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,200 บาท 2,500 บาท 2,700 บาท 3,000 บาท 3,200 บาท 3,500 บาท 3,700 บาท 4,000 บาท 4,200 บาท 4,500 บาท 4,700 บาท 5,000 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 550 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 350 บาท 500 บาท 700 บาท 850 บาท 1,050 บาท 1,200 บาท 1,400 บาท 1,550 บาท 1,750 บาท 1,900 บาท 2,100 บาท 2,250 บาท 2,450 บาท 2,600 บาท 2,800 บาท 2,950 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 3,500 บาท 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 350 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 600 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,700 บาท 3,000 บาท 3,300 บาท 3,600 บาท 3,900 บาท 4,200 บาท 4,500 บาท 4,800 บาท 5,100 บาท 5,400 บาท 5,700 บาท 6,000 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 650 บาท 750 บาท 1,300 บาท 1,400 บาท 1,950 บาท 2,050 บาท 2,600 บาท 2,700 บาท 3,250 บาท 3,350 บาท 3,900 บาท 4,000 บาท 4,550 บาท 4,650 บาท 5,200 บาท 5,300 บาท 5,850 บาท 5,950 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 9,000 บาท 66,000 บาท 75,000 บาท 132,000 บาท 141,000 บาท 198,000 บาท 207,000 บาท 264,000 บาท 273,000 บาท 330,000 บาท 339,000 บาท 396,000 บาท 405,000 บาท 462,000 บาท 471,000 บาท 528,000 บาท 537,000 บาท 594,000 บาท 603,000 บาท 660,000 บาท 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 65,000 บาท/ปี 0-42 วัน 75,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 920 บาท 1,000 บาท 1,920 บาท 2,000 บาท 2,920 บาท 3,000 บาท 3,920 บาท 4,000 บาท 4,920 บาท 5,000 บาท 5,920 บาท 6,000 บาท 6,920 บาท 7,000 บาท 7,920 บาท 8,000 บาท 8,920 บาท 9,000 บาท 9,920 บาท 10,000 บาท 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 1,100 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,500 บาท 1,500 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 4,500 บาท 4,500 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 7,500 บาท 7,500 บาท 9,000 บาท 9,000 บาท 10,500 บาท 10,500 บาท 12,000 บาท 12,000 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 200 บาท 450 บาท 650 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,350 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,000 บาท 2,250 บาท 2,450 บาท 2,700 บาท 2,900 บาท 3,150 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,800 บาท 4,050 บาท 4,250 บาท 4,500 บาท 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 450 บาท/ปี 0-42 วัน 4,100 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 8,000 บาท 8,400 บาท 10,000 บาท 10,400 บาท 12,000 บาท 12,400 บาท 14,000 บาท 14,400 บาท 16,000 บาท 16,400 บาท 18,000 บาท 18,400 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 1,550 บาท 1,950 บาท 3,100 บาท 3,500 บาท 4,650 บาท 5,050 บาท 6,200 บาท 6,600 บาท 7,750 บาท 8,150 บาท 9,300 บาท 9,700 บาท 10,850 บาท 11,250 บาท 12,400 บาท 12,800 บาท 13,950 บาท 14,350 บาท 15,500 บาท 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,395 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 800 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 2,800 บาท 3,200 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 4,800 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 6,800 บาท 7,200 บาท 7,600 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 600 บาท 950 บาท 1,200 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,150 บาท 2,400 บาท 2,750 บาท 3,000 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,950 บาท 4,200 บาท 4,550 บาท 4,800 บาท 5,150 บาท 5,400 บาท 5,750 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,400 บาท 2,800 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 4,800 บาท 5,200 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 650 บาท 1,050 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท 1,950 บาท 2,350 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 3,250 บาท 3,650 บาท 3,900 บาท 4,300 บาท 4,550 บาท 4,950 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 5,850 บาท 6,250 บาท 6,500 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 585 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 300 บาท 600 บาท 600 บาท 900 บาท 900 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท 1,500 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,100 บาท 2,100 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 300 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 1,400 บาท 1,800 บาท 2,800 บาท 3,200 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 5,600 บาท 6,000 บาท 7,000 บาท 7,400 บาท 8,400 บาท 8,800 บาท 9,800 บาท 10,200 บาท 11,200 บาท 11,600 บาท 12,600 บาท 13,000 บาท 14,000 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,260 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 850 บาท 1,000 บาท 1,700 บาท 1,850 บาท 2,550 บาท 2,700 บาท 3,400 บาท 3,550 บาท 4,250 บาท 4,400 บาท 5,100 บาท 5,250 บาท 5,950 บาท 6,100 บาท 6,800 บาท 6,950 บาท 7,650 บาท 7,800 บาท 8,500 บาท 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 900 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 550 บาท 550 บาท 1,100 บาท 1,100 บาท 1,650 บาท 1,650 บาท 2,200 บาท 2,200 บาท 2,750 บาท 2,750 บาท 3,300 บาท 3,300 บาท 3,850 บาท 3,850 บาท 4,400 บาท 4,400 บาท 4,950 บาท 4,950 บาท 5,500 บาท 5,500 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 2,000 บาท 2,350 บาท 4,000 บาท 4,350 บาท 6,000 บาท 6,350 บาท 8,000 บาท 8,350 บาท 10,000 บาท 10,350 บาท 12,000 บาท 12,350 บาท 14,000 บาท 14,350 บาท 16,000 บาท 16,350 บาท 18,000 บาท 18,350 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 600 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 1,600 บาท 1,800 บาท 2,200 บาท 2,400 บาท 2,800 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,600 บาท 4,000 บาท 4,200 บาท 4,600 บาท 4,800 บาท 5,200 บาท 5,400 บาท 5,800 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 7,800 บาท 8,200 บาท 10,400 บาท 10,800 บาท 13,000 บาท 13,400 บาท 15,600 บาท 16,000 บาท 18,200 บาท 18,600 บาท 20,800 บาท 21,200 บาท 23,400 บาท 23,800 บาท 26,000 บาท 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 2,600 บาท/ปี 0-42 วัน 5,300 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 2,340 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 550 บาท 950 บาท 1,100 บาท 1,500 บาท 1,650 บาท 2,050 บาท 2,200 บาท 2,600 บาท 2,750 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 3,700 บาท 3,850 บาท 4,250 บาท 4,400 บาท 4,800 บาท 4,950 บาท 5,350 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 100 บาท 850 บาท 950 บาท 1,700 บาท 1,800 บาท 2,550 บาท 2,650 บาท 3,400 บาท 3,500 บาท 4,250 บาท 4,350 บาท 5,100 บาท 5,200 บาท 5,950 บาท 6,050 บาท 6,800 บาท 6,900 บาท 7,650 บาท 7,750 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 850 บาท 1,250 บาท 1,700 บาท 2,100 บาท 2,550 บาท 2,950 บาท 3,400 บาท 3,800 บาท 4,250 บาท 4,650 บาท 5,100 บาท 5,500 บาท 5,950 บาท 6,350 บาท 6,800 บาท 7,200 บาท 7,650 บาท 8,050 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 7,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท 2,150 บาท 2,550 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,850 บาท 4,250 บาท 4,700 บาท 5,100 บาท 5,550 บาท 5,950 บาท 6,400 บาท 6,800 บาท 7,250 บาท 7,650 บาท 8,100 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 300 บาท 850 บาท 1,150 บาท 1,700 บาท 2,000 บาท 2,550 บาท 2,850 บาท 3,400 บาท 3,700 บาท 4,250 บาท 4,550 บาท 5,100 บาท 5,400 บาท 5,950 บาท 6,250 บาท 6,800 บาท 7,100 บาท 7,650 บาท 7,950 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 650 บาท 1,050 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท 1,950 บาท 2,350 บาท 2,600 บาท 3,000 บาท 3,250 บาท 3,650 บาท 3,900 บาท 4,300 บาท 4,550 บาท 4,950 บาท 5,200 บาท 5,600 บาท 5,850 บาท 6,250 บาท 6,500 บาท 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 700 บาท/ปี 0-42 วัน 3,500 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 8,000 บาท 8,400 บาท 10,000 บาท 10,400 บาท 12,000 บาท 12,400 บาท 14,000 บาท 14,400 บาท 16,000 บาท 16,400 บาท 18,000 บาท 18,400 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 10,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,800 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,400 บาท 1,400 บาท 2,800 บาท 2,800 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 5,600 บาท 5,600 บาท 7,000 บาท 7,000 บาท 8,400 บาท 8,400 บาท 9,800 บาท 9,800 บาท 11,200 บาท 11,200 บาท 12,600 บาท 12,600 บาท 14,000 บาท 14,000 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 600 บาท 950 บาท 1,200 บาท 1,550 บาท 1,800 บาท 2,150 บาท 2,400 บาท 2,750 บาท 3,000 บาท 3,350 บาท 3,600 บาท 3,950 บาท 4,200 บาท 4,550 บาท 4,800 บาท 5,150 บาท 5,400 บาท 5,750 บาท 6,000 บาท 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 600 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 540 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 1,550 บาท 2,050 บาท 3,100 บาท 3,600 บาท 4,650 บาท 5,150 บาท 6,200 บาท 6,700 บาท 7,750 บาท 8,250 บาท 9,300 บาท 9,800 บาท 10,850 บาท 11,350 บาท 12,400 บาท 12,900 บาท 13,950 บาท 14,450 บาท 15,500 บาท 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 1,550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 2,000 บาท 2,400 บาท 4,000 บาท 4,400 บาท 6,000 บาท 6,400 บาท 8,000 บาท 8,400 บาท 10,000 บาท 10,400 บาท 12,000 บาท 12,400 บาท 14,000 บาท 14,400 บาท 16,000 บาท 16,400 บาท 18,000 บาท 18,400 บาท 20,000 บาท 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 2,000 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 1,800 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 550 บาท 950 บาท 1,100 บาท 1,500 บาท 1,650 บาท 2,050 บาท 2,200 บาท 2,600 บาท 2,750 บาท 3,150 บาท 3,300 บาท 3,700 บาท 3,850 บาท 4,250 บาท 4,400 บาท 4,800 บาท 4,950 บาท 5,350 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 350 บาท 550 บาท 900 บาท 1,100 บาท 1,450 บาท 1,650 บาท 2,000 บาท 2,200 บาท 2,550 บาท 2,750 บาท 3,100 บาท 3,300 บาท 3,650 บาท 3,850 บาท 4,200 บาท 4,400 บาท 4,750 บาท 4,950 บาท 5,300 บาท 5,500 บาท 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 550 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน 495 บาท/ปี - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 850 บาท 850 บาท 1,700 บาท 1,700 บาท 2,550 บาท 2,550 บาท 3,400 บาท 3,400 บาท 4,250 บาท 4,250 บาท 5,100 บาท 5,100 บาท 5,950 บาท 5,950 บาท 6,800 บาท 6,800 บาท 7,650 บาท 7,650 บาท 8,500 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 500 บาท 1,350 บาท 1,850 บาท 2,700 บาท 3,200 บาท 4,050 บาท 4,550 บาท 5,400 บาท 5,900 บาท 6,750 บาท 7,250 บาท 8,100 บาท 8,600 บาท 9,450 บาท 9,950 บาท 10,800 บาท 11,300 บาท 12,150 บาท 12,650 บาท 13,500 บาท 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 1,350 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 450 บาท 850 บาท 1,300 บาท 1,700 บาท 2,150 บาท 2,550 บาท 3,000 บาท 3,400 บาท 3,850 บาท 4,250 บาท 4,700 บาท 5,100 บาท 5,550 บาท 5,950 บาท 6,400 บาท 6,800 บาท 7,250 บาท 7,650 บาท 8,100 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 3,800 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 400 บาท 850 บาท 1,250 บาท 1,700 บาท 2,100 บาท 2,550 บาท 2,950 บาท 3,400 บาท 3,800 บาท 4,250 บาท 4,650 บาท 5,100 บาท 5,500 บาท 5,950 บาท 6,350 บาท 6,800 บาท 7,200 บาท 7,650 บาท 8,050 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 600 บาท 600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,400 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท 3,600 บาท 3,600 บาท 4,200 บาท 4,200 บาท 4,800 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 650 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 1,350 บาท 1,350 บาท 2,700 บาท 2,700 บาท 4,050 บาท 4,050 บาท 5,400 บาท 5,400 บาท 6,750 บาท 6,750 บาท 8,100 บาท 8,100 บาท 9,450 บาท 9,450 บาท 10,800 บาท 10,800 บาท 12,150 บาท 12,150 บาท 13,500 บาท 13,500 บาท 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 1,400 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 150 บาท 850 บาท 1,000 บาท 1,700 บาท 1,850 บาท 2,550 บาท 2,700 บาท 3,400 บาท 3,550 บาท 4,250 บาท 4,400 บาท 5,100 บาท 5,250 บาท 5,950 บาท 6,100 บาท 6,800 บาท 6,950 บาท 7,650 บาท 7,800 บาท 8,500 บาท 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 850 บาท/ปี 0-42 วัน 5,000 บาท/ครั้ง 43-62 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 320 บาท 400 บาท 720 บาท 800 บาท 1,120 บาท 1,200 บาท 1,520 บาท 1,600 บาท 1,920 บาท 2,000 บาท 2,320 บาท 2,400 บาท 2,720 บาท 2,800 บาท 3,120 บาท 3,200 บาท 3,520 บาท 3,600 บาท 3,920 บาท 4,000 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 320 บาท 400 บาท 720 บาท 800 บาท 1,120 บาท 1,200 บาท 1,520 บาท 1,600 บาท 1,920 บาท 2,000 บาท 2,320 บาท 2,400 บาท 2,720 บาท 2,800 บาท 3,120 บาท 3,200 บาท 3,520 บาท 3,600 บาท 3,920 บาท 4,000 บาท 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 400 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -
1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 640 บาท 800 บาท 1,440 บาท 1,600 บาท 2,240 บาท 2,400 บาท 3,040 บาท 3,200 บาท 3,840 บาท 4,000 บาท 4,640 บาท 4,800 บาท 5,440 บาท 5,600 บาท 6,240 บาท 6,400 บาท 7,040 บาท 7,200 บาท 7,840 บาท 8,000 บาท 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 800 บาท/ปี 0-25 วัน 1,760 บาท/ครั้ง 26-50 วัน - - - - - - - - - -

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม