Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
 • Hotline: 1900.636.788
 • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Thỏa thuận thành viên

Hợp đồng khung của Z.com

1. Thông tin

 • 1.1

  GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. là một công ty cổ phần được thành lập theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Z.com"), công ty cung cấp các dịch vụ trực tuyến bao gồm đăng ký tên miền, dịch vụ lưu trữ và chứng chỉ số SSL và dịch vụ tạo ứng dụng.

 • 1.2

  XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG KHUNG NÀY
  Hợp đồng khung này (sau đây gọi là "Hợp đồng" hoặc "MSA") đưa ra các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") từ Z.com. Hợp đồng này do Z.com và bạn ký kết, và nó có hiệu lực từ ngày bạn sử dụng Dịch vụ. Nó có giá trị ràng buộc đối với các bên liên quan và những người thừa kế, người đại diện hợp pháp, người được chỉ định và các nhà thầu phụ. Bạn có thể ký kết hợp đồng này này bằng cách nhấn vào hộp chọn để “Chấp nhận” và bằng cách gửi yêu cầu có liên quan. Khi bạn chấp nhận, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Hợp đồng này, và tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này sẽ chi phối việc bạn mua và sử dụng các dịch vụ do Z.com cung cấp.

 • 1.3

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tới chúng tôi:
  E-mail: hotro.web.vn@z.com

2. Các định nghĩa

 • 2.1

  “Chúng tôi”, “của chúng tôi” có nghĩa là Z.com.

 • 2.2

  “Bạn”, “của bạn”, “người dùng” là bất cứ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đồng ý với Hợp đồng này, có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc sử dụng các dịch vụ. Hợp đồng này không trao bất cứ quyền lợi, lợi ích nào cho bên thứ ba.

 • 2.3

  "Ngày làm việc" có nghĩa là ngày làm việc chính thức khác không kể ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc vào bất kỳ ngày lễ chính thức nào của Việt Nam.

 • 2.4

  "Thông tin mật" có nghĩa là bất kỳ và tất cả các thông tin bí mật hoặc các thông tin về quyền sở hữu cũng như các tài liệu, dữ liệu có liên quan đến Hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng do “Bên tiết lộ” cấp cho “Bên nhận” dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện truyền thông nào, bao gồm các thông tin như sau: tất cả các bí mật thương mại; sản phẩm, dịch vụ, thiết kế, công nghệ, quy trình, dữ liệu kỹ thuật, công nghệ, phương pháp, khái niệm và các thông tin quan; thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, bán hàng hoặc các phương pháp tiếp thị và danh sách khách hàng hoặc các yêu cầu; và các điều khoản cụ thể của khách hàng hoặc giá cả và các thông tin khác được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc bất kỳ Yêu cầu nào.

 • 2.5

  "Nội dung" có nghĩa là tất cả các nội dung, dữ liệu, video, các mẫu hoặc các thông tin dưới mọi hình thức được khách hàng tải lên thông qua dịch vụ Z.com, kể cả các nội dung do bên thứ ba tải lên thông qua dịch vụ Z.com theo sự chỉ định của khách hàng.

 • 2.6

  “Chuyển giao” có nghĩa là bất kỳ tài liệu hữu hình và vô hình bao gồm tài liệu, phần mềm, công việc hoặc thiết kế được Z.com hoặc các nhà thầu phụ của Z.com chuẩn bị hoặc cung cấp trong quá trình thực hiện dịch vụ.

 • 2.7

  "Quyền sở hữu của Z.com" có nghĩa là tất cả các sở hữu trí tuệ do Zcom sử dụng hoặc phát minh nhằm cung cấp các dịch vụ, bao gồm các văn bản, phần mềm, mã nguồn, các giao diện lập trình ứng dụng (API), hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng chứa đựng trong đó và các phương tiện khác.

 • 2.8

  “Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sáng chế, đăng ký sáng chế, bằng sáng chế, thiết kế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền, quyền tác giả, bí quyết và bí mật thương mại khác, và tất cả các sở hữu trí tuệ khác, quyền sao chép, và hình thức bảo hộ có tính chất tương tự ở bất cứ nơi nào trên thế giới (dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký và bao gồm quyền đăng ký sở hữu trí tuệ) trong các trường hợp đều được bảo vệ theo pháp luật của bất kỳ cơ quan nào có thẩm quyền.

 • 2.9

  “Yêu cầu” có nghĩa là các yêu cầu đối với dịch vụ đăng ký tên miền Z.com, dịch vụ lưu trữ Z.com, dịch vụ chứng chỉ số SSL, và/hoặc dịch vụ Z.com MyStoreApp và chúng là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

3. Cam đoan và tuyên bố

 • 3.1

  Nếu bạn là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để ký kết Hợp đồng này, thì bạn phải bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc doanh nghiệp vào tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

 • 3.2

  Z.com tuyên bố và cam đoan rằng:

 • (i)

  Z.com sở hữu đầy đủ và hoàn toàn tất cả các quyền, phê duyệt, giấy phép, chấp thuận cần thiết để thực hiện nghĩa vụ, các quyền, và thực hiện việc cấp giấy phép dưới đây theo Hợp đồng này và (ii) các Dịch vụ của Z.com được khách hàng sử dụng theo quy định của Hợp đồng này không xâm phạm hoặc sẽ không xâm phạm đến các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

 • 3.3

  Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng

 • (i)

  họ sở hữu đầy đủ và hoàn toàn tất cả các quyền, phê duyệt, giấy phép, đồng ý và chấp thuận cần thiết để thực hiện nghĩa vụ, các quyền, và thực hiện việc cấp giấy phép dưới đây theo Hợp đồng này và (ii) việc sử dụng các Nội dung thông qua các dịch vụ của Z.com do khách hàng kích hoạt trực tiếp hoặc gián tiếp không xâm phạm hoặc sẽ không xâm phạm đến các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, không vi phạm các quy định về bảo vệ bản quyền, thương hiệu, liên quan đến tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

 • 3.4

  Các bên tuyên bố và cam đoan rằng họ có đầy đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền ký kết Hợp đồng này.

4. Cung cấp các Dịch vụ và Yêu cầu

 • 4.1

  Hợp đồng này được áp dụng mỗi khi khách hàng tham gia vào Z.com để cung cấp các Dịch vụ. Dịch vụ không bao gồm bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của Bên Thứ Ba do Khách hàng mua từ bên thứ ba hoặc do Z.com mua cho Khách hàng, không kể giấy bảo hành của Bên Thứ Ba đã được gia hạn thêm thời hạn bảo hành do các nhà sản xuất cung cấp và các trường hợp khác.

 • 4.2

  Bạn có thể nhập Các yêu cầu đến chúng tôi, trong đó mô tả về từng Dịch vụ mà bạn sẽ sử dụng. Bạn có thể truy cập vào vào các dịch vụ đăng ký tên miền Z.com tại https://domain.z.com/vn/, dịch vụ lưu trữ Z.com tại https://cloud.z.com/vn/, dịch vụ chứng chỉ số SSL Z.com tại https://ssl.z.com/vn/ và dịch vụ Z.com MyStoreApp tại https://storeapp.z.com/vn/. Các yêu cầu về dịch vụ và các các điều khoản của nó là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa Hợp đồng này và Yêu cầu thì các điều khoản trong Yêu cầu sẽ được ưu tiên.

 • 4.3

  Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ phù hợp với Hợp đồng này và các điều khoản của Yêu cầu mà bạn đã thực hiện. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào theo yêu cầu của chính bạn cho đến khi chúng tôi tiến hành cung cấp các Dịch vụ đó.

 • 4.4

  Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, các Yêu cầu và các chính sách, thủ tục khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực thương mại hợp lý để cố gắng cung cấp các Dịch vụ.

5. Duy trì các Dịch vụ

 • 5.1

  Z.com sẽ sửa chữa hoặc bảo dưỡng các dịch vụ bằng chi phí riêng của mình trong suốt quá trình thực hiện các điều khoản của Dịch vụ, trừ khi có thoả thuận khác giữa các bên.

 • 5.x

  Z.com từ chối cam kết rằng dịch vụ do Z.com cung cấp sẽ và cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc là các dịch vụ đó sẽ không xảy ra sự cố, thời gian, bảo mật hoặc các lỗi sẽ được phát hiện. Z.com cũng không chịu trách nhiệm đối với các kết quả do quá trình sử dụng, các lỗi phát sinh chưa được phát hiện và công bố trước đó. Tuy nhiên, Z.com sẽ hoàn thiện ở mức tối đa để cung cấp các dịch vụ tốt nhất và đầy đủ nhất cho Khách hàng.

 • 5.2

  Khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh từ thiệt hại trong quá trình sử dụng dịch vụ do chính khách hàng gây ra như sử dụng sai hệ thống hoặc các thành phần của hệ thống (ví dụ như sử dụng các thiết bị hoặc phụ kiện không tương thích, không tuân theo hướng dẫn sử dụng, truyền tải dữ liệu với khối lượng lớn, tần suất cao tới bất kỳ một dịch vụ nào do Z.com cung cấp, sử dụng hệ thống DNS của Z.com hoặc trên hosting của Z.com hoặc chuyển tiếp tên miền nhằm gây ra quá tải hệ thống DNS của Z.com hoặc các hành vi khác mà Z.com tự đánh giá là nguyên nhân gây ra sự quá tải hoặc ngập lụt hệ thống hoặc các hành động khác tương tự), và Khách hàng đồng ý rằng Z.com có quyền tạm khóa việc sử dụng dịch vụ của bạn.

6. Tài khoản

 • 6.1

  Để sử dụng dịch vụ, khách hàng cần phải tạo một tài khoản tại trang web của Z.com:
  https://domain.z.com/vn/login/ bằng tên và mật khẩu của mình (sau đây gọi là “Giấy chứng nhận”). "Tài khoản" là cách thức duy nhất để khách hàng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của Z.com. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động có liên quan đến Tài khoản của mình cho dù hoạt động đó có được khách hàng ủy quyền hay không, và Z.com có quyền dựa trên Giấy chứng nhận do Khách hàng cung cấp để xác thực việc sử dụng các dịch vụ của khách hàng mà không cần phải hỏi thêm bất cứ thông tin nào. Khách hàng phải thông báo cho Z.com ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành vi xâm phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của mình. Z.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của khách hàng phát sinh do sử dụng trái phép tài khoản của mình.

 • 6.2

  Những người từ tuổi trở lên mới được tạo tài khoản. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng Dịch Vụ thì cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký, mở một Tài khoản đứng tên của họ và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ theo Hợp đồng này. Người dùng đã đăng ký Tài khoản có thể sử dụng Tài khoản hoặc cho phép trẻ em chưa thành niên của họ sử dụng tài khoản đã đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản của bạn, và cha mẹ hoặc người giám hộ phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động do con chưa thành niên của họ thực hiện thông qua Tài khoản.

 • 6.3

  Bạn phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân khi tạo Tài khoản (sau đây gọi tắt là "Thông tin tài khoản") và duy trì, cập nhật kịp thời các thông tin tài khoản để đảm báo tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ của Tài khoản. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ hoặc thông tin khiến Z.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ thì Z.com có quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn, từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng các Dịch vụ ở hiện tại hoặc trong tương lai. Và trong trường hợp này, Z.com không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay thiệt hại xảy ra do hành vi vi phạm của Khách hàng.

7. Các nghĩa vụ của khách hàng

 • 7.1

  Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung nào do khách hàng yêu cầu phải tuân theo Hợp đồng này, các Yêu cầu, tất cả các luật và quy định hiện hành.

 • 7.2

  Khách hàng sẽ không được sử dụng các Dịch vụ của Z.com (do Z.com đơn phương quyết định) trong các trường hợp sau:

 • (a)

  Bất hợp pháp, thúc đẩy hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo tại Việt Nam;

 • (b)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào các hoạt động khiêu dâm trẻ em hoặc bóc lột trẻ em;

 • (c)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia khủng bố, bạo lực chống lại loài người, động vật, hoặc tài sản;

 • (d)

  Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ thư rác hoặc email rác không mong muốn khác, đột nhập vào máy tính, hệ thống máy tính để lấy thông tin mật.

 • (e)

  Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Z.com, Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác.

 • (f)

  Vi phạm các quyền của Z.com, Người dùng hoặc bất kỳ người cá nhân, doanh nghiệp khác, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân hoặc vi phạm bất kỳ
  nghĩa vụ bảo mật nào đối với Người dùng hoặc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác.

 • (g)

  Can thiệp vào hoạt động vận hành của các Dịch vụ;

 • (h)

  Chứa hay cài đặt bất kỳ loại virus, Trojan hoặc các mật mã, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, làm hư hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng; hoặc

 • (i)

  Chứa ngôn ngữ dối trá hoặc giả mạo, hoặc đưa ra các tuyên bố vô căn cứ hay so sánh có liên quan đến Z.com hoặc các Dịch vụ của Z.com

 • (j)

  Gửi quảng cáo thương mại và / hoặc hàng loạt email hoặc hoặc fax mà không có sự đồng ý trước của người nhận.

 • (k)

  Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

 • (l)

  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

 • (m)

  Vi phạm việc sử dụng máy chủ cloud VPS theo giờ tạo xóa liên tục trong thời gian ngắn (Spam) đối với lựa chọn hệ điều hành linux và các hệ điều hành khác.
  Ngoài ra, phải sử dụng tối thiểu 1 tháng đối với lựa chọn hệ điều hành Windows.

 • 7.3

  Khách hàng không được sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của các Dịch vụ hoặc Quyền sở hữu của Z.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Z.com. Sự đồng ý bằng văn bản của các bên có thể được thực hiện qua email hoặc fax hoặc các tệp đính kèm trong email, hoặc bằng các phương tiện khác.

 • 7.4

  Khách hàng không được bán lại hoặc cung cấp các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ công nghệ có liên quan của Z.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Z.com

 • 7.5

  Khách hàng không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của các Dịch vụ hoặc bất kỳ các công nghệ có liên quan.

 • 7.6

  Khách hàng không được truy cập vào Quyền sở hữu của Z.com hoặc nội dung của khách hàng được đăng tải, công bố hoặc gửi qua tài khoản của khách hàng ("Nội dung Người dùng"), thông qua bất kỳ công nghệ hoặc các phương tiện khác mà không thông các Dịch vụ hoặc các phương tiện khác do Z.com chỉ định.

 • 7.x

  Khách hàng không được cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

 • 7.x

  Khách hàng không được sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

 • 7.x

  Khách hàng cần lưu giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng và lập tức thông báo cho Z.com khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

 • 7.x

  Khách hàng không được tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

 • 7.x

  Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ của Z.com trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực. Z.com có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không xác thực và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Z.com.

 • 7.7

  Khách hàng đồng ý sao lưu tất cả các Nội dung Người dùng để khách hàng có thể truy cập và sử dụng nó khi cần thiết. Z.com không đảm bảo việc sao lưu bất cứ Tài khoản hoặc Nội dung người dùng nào, và khách hàng chấp nhận mọi rủi ro có liên quan đến Nội dung Người dùng.

 • 7.8

  Khách hàng cần hiểu rằng Z.com thỉnh thoảng có thể liên lạc với họ nội dung có liên quan đến Tài khoản của họ, và khách hàng không có quyền bảo đảm sự riêng tư trong những lần tiếp xúc như vậy; khách hàng phải đồng ý để Z.com ghi âm lại toàn bộ nội dung của các cuộc tiếp xúc đó. Khách hàng phải biết rằng theo quy định của pháp luật thì các cuộc ghi âm đó có thể được đưa ra làm bằng chứng trong vụ kiện tụng pháp lý, trong đó Z.com là một bên của vụ kiện.

 • 7.9

  Nếu khách hàng gửi, công bố hoặc trình Nội dung Người dùng thông qua các Dịch vụ thì khách hàng phải bảo đảm với Z.com rằng:

 • (a)

  Khách hàng có tất cả các quyền cần thiết để gửi, công bố hoặc trình Nội dung người dùng tài khoản thông qua các Dịch vụ và;

 • (b)

  Nội dung Người dùng không vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
  7.x Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Z.com, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều

 • 7.x

  Khi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế tại Z.com, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 (được hướng dẫn cụ thể tại Z.com Domain Name Registration Service Order) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin thông báo, cập nhật.

 • 7.x

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website, ứng dụng, dữ liệu trên máy chủ của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 • 7.x

  Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, Khách hàng khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Z.com phải phải thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; quản lý thông tin trên mạng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; đồng thời phải tuân thủ các qui định và sự ràng buộc của khác của Z.com và ICANN.

8. Các nghĩa vụ của Z.com

 • 8.1

  Z.com đồng ý (a) thực hiện các dịch vụ có sẵn cho khách hàng theo quy định của Hợp đồng này, kể cả các Yêu cầu hiện hành của khách hàng; và (b) thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Yêu cầu hiện hành.

 • 8.2

  Z.com có nghĩa vụ:

  • a)

   Quản lý đầy đủ thông tin Khách hàng ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại Z.com.

  • b)

   Hướng dẫn Khách hàng đăng ký sử dụng tên miền quốc tế thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014.

  • c)

   Thực hiện chế độ báo cáo danh sách cập nhật các tên miền quốc tế mà Z.com đang quản lý về VNNIC trên môi trường mạng tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.

  • d)

   Cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan tới tên miền quốc tế có liên quan

  • e)

   Tuân thủ các qui định và hướng dẫn khác của VNNIC, ICANN và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 • 8.3

  Z.com không bị ràng buộc bởi trách nhiệm bảo toàn dữ liệu, hoạt động của website, máy chủ khách hàng và cung ứng đày đủ các dịch vụ khác cho Khách hàng sau khi tới hạn thanh toán Hợp đồng hoặc Yêu cầu dịch vụ mà khách hàng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

9. Chi phí và các khoản phải trả

 • 9.1

  Khách hàng phải trả cho Z.com phí sử dụng dịch vụ trong thời gian sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu có liên quan.

 • 9.2

  Khách hàng sẽ thanh toán theo quy định của các "Phương thức thanh toán" được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu có liên quan. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng hợp lệ, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến qua "Paypal", nộp tiền đặt cọc tại “Trả trước cho Z.com", hoặc bằng tiền mặt. Khách hàng phải thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn.

 • 9.3

  Đối với các dịch vụ đang sử dụng, khách hàng sẽ được thông báo 7 ngày trước khi hết hạn. Việc thanh toán trễ phải được thông báo cho Z.com và được chúng tôi chấp nhận. Nếu khách hàng không thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chúng tôi sẽ đình chỉ dịch vụ cung cấp cho khách hàng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại nào của khách hàng do sự đình chỉ dịch vụ.

 • 9.4

  Khách hàng phải chịu trách nhiệm và phải trả bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ, hoặc các khoản tương tự phát sinh từ Yêu cầu của Khách hàng (trừ các loại thuế đánh vào thu nhập của Z.com). Các khoản phải trả này không được khấu trừ khi tính thuế.

 • 9.5

  Nếu Z.com nỗ lực đòi nợ Khách hàng do Khách hàng không chịu trả các khoản chi phí phát sinh theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu của khách hàng thì Khách hàng phải trả các chi phí hợp lý của Z.com, kể cả chi phí thuê luật sư, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại (nếu có) phát sinh do việc không trả hoặc trả không đầy đủ, đúng hạn của Khách hàng gây ra. Khách hàng đồng ý rằng Z.com có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết và hợp pháp để có thể thu hồi các khoản phí đó. Khách hàng cũng đồng ý rằng trong các biện pháp thực hiện thu hồi các khoản cần thanh toán còn nợ đọng sẽ bao gồm nhưng không hạn chế biện pháp ngừng thực hiện yêu cầu đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của Khách hàng mà không cần báo trước.

 • 9.6

  Trong phạm vi cho phép của pháp luật, các khoản chi phí phải trả theo Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu của khách hàng là các khoản không hoàn lại và không thể hủy ngang dù cho khách hàng ngừng, chấm dứt hoặc chuyển giao việc sử dụng dịch vụ trước Thời hạn.

 • 9.7

  Z.com có thể tự do thay đổi hoặc sửa đổi các khoản phí bất cứ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi Z.com đăng lên trang web của mình. Nếu khách hàng đã mua hay sử dụng dịch vụ trong thời hạn vài tháng hay vài năm thì những thay đổi, sửa đổi liên quan đến giá cả, chi phí sẽ có hiệu lực khi phát sinh các yêu cầu mới đối với Dịch vụ.

 • 9.8

  Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các nghĩa vụ tài chính đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo hoạt động của các tên miền/hosting/máy chủ và các dịch vụ khác diễn ra bình thường. Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại xảy ra cho mình, người dùng hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác do việc tạm ngưng, huỷ dịch vụ cung cấp cho Khách hàng xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của chính Khách hàng.

 • 9.9

  Riêng đối với các trường hợp khách hàng đang sử dụng dịch vụ cloud VPS có dấu hiệu Spam, tạo xóa nhiều cloud VPS trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ tiến hành khóa tài khoản đồng thời không hoàn lại số dư trong Myzcom.

10. Thời hạn

 • 10.1

  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ Ngày phát sinh mỗi Yêu cầu (theo mô tả trong mỗi Yêu cầu) và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Yêu cầu hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt theo Hợp đồng này và theo thời hạn của mỗi Yêu cầu. Thời hạn này có thể được khách hàng gia hạn theo thời hạn của mỗi Yêu cầu.

 • 10.2

  Lưu ý rằng cho dù Hợp đồng hoặc Yêu cầu hoặc thời gian gia hạn Hợp đồng đã hết nhưng nếu Khách hàng còn khoản Phí chưa thanh toán hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với Z.com hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam thì điều khoản hoặc thoả thuận tương ứng về trách nhiệm đó của Khách hàng vẫn tiếp tục có hiệu lực pháp lý làm cơ sở giải quyết.

11. Chấm dứt hợp đồng/yêu cầu

 • 11.2

  Z.com hoặc khách hàng có thể chấm dứt Hợp đồng này hoặc Yêu cầu mà không cần bất cứ lý do gì bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày chấm dứt Hợp đồng, trừ trường hợp trong Yêu cầu có quy định khác.

 • 11.2

  Căn cứ vào sự xem xét, nhận định và đánh giá của Z.com về vi phạm của Khách hàng, Z.com có quyền đơn phương đình chỉ việc cung cấp các Dịch vụ ngay lập tức (bao gồm cả việc gỡ bỏ và hủy bỏ Nội dung Người dùng) và/hoặc hủy bỏ Hợp đồng này hoặc Yêu cầu vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước mà không ảnh hưởng gì đến các quyền lợi của Z.com theo Hợp đồng này hoặc theo luật áp dụng, nếu:

 • (a)

  Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Z.com;

 • (b)

  Bạn vi phạm các điều khoản cốt yếu của Hợp đồng này hoặc Yêu cầu

 • (c)

  Bạn bị phá sản;

 • (d)

  Việc bạn sử dụng các Dịch vụ được coi là không phù hợp;

 • (e)

  Z.com có lý do để tin rằng bạn là người lặp lại việc phạm lỗi;

 • (f)

  Bạn đang lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa Z.com và / hoặc bất kỳ nhân viên nào của Z.com;

 • 11.3

  Mặc dù có các điều khoản trên, Z.com vẫn có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa, hoặc sửa đổi truy cập (hoặc kiểm soát) bất kỳ Tài khoản hoặc các Dịch vụ (bao gồm cả các quyền hủy bỏ hoặc chuyển giao bất kỳ việc đăng ký tên miền) vì bất cứ lý do nào, bao gồm trường hợp sau đây (kể cả các trường hợp khác):

 • (a)

  Để sửa chữa sai lầm do chúng tôi gây ra trong việc cung cấp hoặc chuyển giao bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm dịch vụ đăng ký tên miền);

 • (b)

  Để bảo vệ sự toàn vẹn và sự ổn định của hệ thống đăng ký tên miền, và khắc phục các sai sót trong hệ thống đăng ký tên miền.

 • (c)

  Để phát hiện kẻ gian lạm dụng phá hủy hệ thống và đưa ra và những biện pháp phòng chống;

 • (d)

  Thực hiện theo lệnh của tòa án nhằm kiện bạn và / hoặc tên miền hoặc trang web của bạn và Luật pháp;

 • (e)

  Để thực hiện yêu cầu của việc thực thi pháp luật, bao gồm trát hầu tòa;

 • (f)

  Để tuân thủ bất kỳ quy trình giải quyết tranh chấp nào;

 • (g)

  Để bảo vệ bất kỳ hành động pháp luật hoặc hành động vi phạm pháp luật mà không cần xem xét liệu hành động pháp luật hoặc vi phạm pháp luật có gây ảnh hưởng đáng kể hay không

 • (h)

  Để tránh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự có thể liên quan tới Z.com, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, cũng như các chi nhánh của Z.com bao gồm các trường hợp bạn bị kiện hoặc đe dọa sẽ kiện chúng tôi hoặc các trường hợp khác.

Trong các trường hợp nêu trên, Z.com không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng, người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác về sự gián đoạn cung ứng dịch vụ hay những thiệt hại xảy ra (nếu có) cho Khách hàng.

12. Hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu

 • 12.1

  Nếu Hợp đồng này bị chấm dứt, khách hàng phải trả cho Z.com các khoản quy định tại mỗi Yêu cầu liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ do Z.com thực hiện, bao gồm cả chi phí chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu cũng như bất kỳ chi phí hoặc phí tổn phát sinh hoặc chi phí cơ bản liên quan đến việc ký kết hợp đồng cung cấp các Dịch vụ. Chúng tôi có thể xuất hóa đơn cho tất cả các chi phí và mọi khoản phải trả khác cho chúng tôi. Bạn phải trả lệ phí và các khoản phải trả khác trong vòng 3 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng/Yêu cầu. Việc chấm dứt Hợp đồng và ngừng cung cấp dịch vụ khi chấm dứt Hợp đồng không loại trừ quyền yêu cầu thanh toán của Z.com đối với Khách hàng về các nghĩa vụ mà Khách hàng chưa hoàn thành việc thanh toán cho Z.com.

 • 12.2

  Khi chấm dứt Hợp đồng và Yêu cầu này, tất cả quyền sở hữu của mỗi bên do bên kia sở hữu có liên quan đến các Dịch vụ sẽ được hoàn trả kịp thời, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu do Z.com chuyển giao cho Khách hàng theo các Yêu cầu nhưng Khách hàng chưa thanh toán đầy đủ cho các Yêu cầu đó. Khách hàng cúng phải trả lại hoặc hủy bỏ ngay lập tức (do Z.com yêu cầu) tất cả các Thông tin bí mật, (bao gồm tất cả các bản sao) do Z.com hoặc nhân viên của Z.com phát hành. Z.com có quyền không chuyển giao và giữ lại các quyền sở hữu cũng như các quyền lợi khác của Khách hàng cho đến khi Khách hàng hoàn thành việc thanh toán đầy đủ và thực hiện xong các nghĩa vụ với Z.com.

 • 12.3

  Mặc dù có các điều khoản trên, điều 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, và 25 vẫn có hiệu lực sau ngày chấm dứt hợp đồng/yêu cầu

13. Quyền sở hữu trí tuệ

 • 13.1

  Khách hàng sở hữu và giữ lại tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các tài sản trí tuệ của mình. Trừ khi có quy định khác, Hợp đồng này không chuyển giao bất cứ thứ gì có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Khách hàng cho Z.com.

 • 13.2

  Z.com sở hữu và giữ lại tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các tài sản trí tuệ của mình, bao gồm các văn bản, phần mềm, mã nguồn, các giao diện lập trình ứng dụng (API), hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác, các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo chứa trong đó và các tài sản khác ("Quyền sở hữu của Z.com").
  Trường hợp chuyển giao một phần quyền sở hữu trí tuệ của các Dịch vụ cho Khách hàng thì Z.com cho phép Khách hàng sử dụng những sở hữu trí tuệ đó nhưng họ không được độc quyền, không được chuyển nhượng chúng. Trừ trường hợp có quy định khác, Hợp đồng này không chuyển giao bất kỳ quyền và lợi ích có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Z.com cho Khách hàng hoặc bên thứ ba. Z.com sẽ sở hữu tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả các công việc sản phẩm được chuyển giao cho khách hàng (bao gồm tất các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ) từ thời điểm công việc, sản phẩm đó được tạo ra, được phát minh, khám phá hoặc được ứng dụng lần đầu trong thực tiễn

 • 13.3

  Z.com sẽ giữ lại tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với các quá trình, các công cụ và phần mềm liên quan đến các Dịch vụ. Mọi việc sử dụng của khách hàng, bao gồm cả việc thực hiện, kỹ thuật chứng minh ngược, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối, truyền tải, tái bản, trưng bày, chuyển nhượng hoặc biểu diễn đều bị cấm trừ khi có sự cho phép của Z.com. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, phát sóng, bán, cấp phép, hoặc khai thác các quyền sở hữu của Z.com cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Z.com. Trừ khi Hợp đồng hoặc Yêu cầu có quy định khác, chúng tôi có thể không cấp bất kỳ các quyền nào liên quan đến quyền sở hữu của Z.com

 • 13.4

  Trừ khi Hợp đồng này có thỏa thuận cụ thể khác, GMO-Z.com sẽ giữ quyền sở hữu độc quyền trong tất cả các Chuyển giao. Đối với các Dịch vụ được khách hàng thanh toán tiền đầy đủ, Z.com sẽ cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng các Chuyển giao nhưng không độc quyền, không được chuyển nhượng, và phải trả tiền bản quyền để độc quyền sử dụng các Chuyển giao đó. Khách hàng đồng ý thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ các Chuyển giao theo Hợp đồng này và bất kỳ tài liệu liên quan nhằm ngăn chặn thông tin bị sao chép hoặc bị sử dụng trái phép. Khách hàng đồng ý không sửa đổi, tháo rời hoặc biên soạn lại bất kỳ các Chuyển giao nhằm khám phá những bí mật thương mại chứa đựng trong mã nguồn hoặc nhằm mục đích khác.

 • 13.5

  Khách hàng cần lưu ý rằng Hợp đồng này không phải là hợp đồng mua bán, và nó không chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sở hữu có liên quan đến các các Dịch vụ, Công nghệ của Z.com hoặc các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Z.com.

14. Bí mật

 • 14.1

  Trong quá trình thực hiện các Dịch vụ, khách hàng và Z.com có thể truy cập hoặc tiếp xúc với các thông tin mật của bên kia. Thông tin bí mật có thể không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi tiết lộ này là để nhân viên của Z.com hoặc khách hàng, bao gồm cả nhân viên, đại lý, tư vấn, nhà thầu phụ "cần phải biết" để thực hiên Hợp đồng hiệu quả, với điều kiện là nhân viên của Z.com đồng ý hạn chế đến mức thấp nhất sự tiết lộ các thông tin mật này và thực hiện thỏa thuận bí mật theo yêu cầu hợp lý của bên kia. Mỗi bên đồng ý để thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết để duy trì tính bảo mật của thông tin bí mật bằng cách sử dụng ít nhất cùng một mức độ bảo vệ như của bên kia nhưng trong mọi trường hợp không được dưới mức tiêu chuẩn hợp lý để duy trì tính bảo mật, và chỉ thực hiện bảo mật đối với các thông tin mà nhân viên “cần phải biết” nêu trên.
  Các Bên đảm bảo rằng các thông tin mật được bảo đảm bằng các mức độ an toàn hợp lý. Bên nhận đồng ý rằng họ sẽ giữ bí mật thông tin được tiết lộ bởi Bên tiết lộ. Các bên sẽ không sử dụng thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện Hợp đồng này hoặc việc sử dụng các Dịch vụ của khách hàng. Mỗi bên cũng phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi vi phạm do nhân viên và các nhà thầu phụ gây ra.

 • 14.2

  Các nghĩa vụ của Bên nhận theo Điều khoản này sẽ không áp dụng cho thông tin của Bên Tiết lộ trong các trường hợp sau:

 • (i)

  Thông tin thuộc sở hữu của Bên nhận tại thời điểm công bố thông tin mà không có bất kỳ hạn chế để bảo mật các thông tin đó, (ii) Thông tin nói chung là có sẵn cho công chúng tại thời điểm công bố hoặc đã trở nên thông dụng đối với công chúng sau khi công bố thông tin mà Bên nhận không vi phạm Thoả thuận này hay hành động sai trái khác, (iii) Bên nhận nhận thông tin hợp pháp từ một bên thứ ba mà không hạn chế công khai thông tin, hoặc (iv)Thông tin được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến các thông tin mật.

 • 14.3

  Bên nhận có thể tiết lộ thông tin bí mật cần thiết để thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu của các tổ chức chính phủ có thẩm quyền với điều kiện là trong phạm vi cho phép của pháp luật, Bên nhận thông báo bằng văn bản cho Bên tiết lộ để Bên Tiết lộ để tìm kiếm biện pháp bảo vệ hoặc phương pháp thích hợp khác để ứng phó. Việc tiết lộ thông tin mật chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của các cơ quan chính phủ và các cơ quan này ra sức tìm các biện pháp để tiếp cận với thông tin mật đó.

 • 14.4

  Khi Bên tiết lộ có yêu cầu bằng văn bản được chuyển qua email, fax hoặc các phương tiện tương tự khác, Bên nhận phải trả lại hoặc huỷ bỏ ngay lập tức các thông tin mật, bao gồm tất cả các bản sao (phải xác nhận sự phá hủy này cho Bên Tiết lộ).

 • 14.5

  Các bên đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm các quy định của Điều này có thể gây ra các thiệt hại không thể khắc phục được cho bên không vi phạm, do đó, bên không vi phạm có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ ngoài các biện pháp theo quy định của pháp luật.

 • 14.6

  Mỗi bên phải kịp thời thông báo cho bên kia khi phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin mật, và sẽ cùng nhau hợp tác để giúp bên kia lấy lại các thông tin mật này và ngăn chặn việc sử dụng thông tin mật trái phép trong tương lai.

 • 14.7

  Nghĩa vụ bảo vệ các thông tin mật có thời hạn năm (5) năm kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng này

15. Bồi thường

 • 15.1

  Mỗi bên đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại cho bên kia, và cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, chi nhánh, công ty con, người thừa kế cũng như những người khác bằng chính chi phí của mình nhằm ứng phó với các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, trách nhiệm, tiền phạt của chính phủ, các chi phí (bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, chi phí kiện tụng và các chi phí khác) do một bên trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt trong các trường hợp (i) từ việc sử dụng các dịch vụ; (ii) bất kỳ vi phạm điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc theo Yêu cầu; và / hoặc (iii) bất kỳ hành vi vi phạm của bên thứ ba nà, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác

 • 15.2

  Các nghĩa vụ bồi thường tại khoản này bao gồm các điều kiện sau: (a) Bên yêu cầu bồi thường phải thông báo bằng văn bản qua email, fax hoặc các phương tiện khác cho bên kia trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên yêu cầu bồi thường nhận được yêu cầu bồi thường; (b) tư vấn cho bên yêu cầu bồi thường đòi mức bồi thường hợp lý mà bên kia có thể chấp nhận được; (c) phải có sự chập thuận của bên kia về yêu cầu bồi thường; và (d) các bên phải cùng nhau hợp tác trong vấn đề yêu cầu bồi thường. Trừ trường hợp có quy định khác, nếu không có yêu cầu bằng văn bản của bên yêu cầu bồi thường thì bên kia (bên bị yêu cầu) sẽ không thỏa hiệp hay đồng ý với yêu cầu đó của bên yêu cầu bồi thường.

 • 15.3

  Nếu Z.com nhận được thông báo về một yêu cầu bồi thường, theo ý kiến hợp lý của nó có khả năng gây ra phán quyết bất lợi cho Z.com ,thì Z.com sẽ hành động như sau: (i) có quyền cho khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ; (ii) sửa chữa Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ để không bị vi phạm; (iii) thay thế Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ tương đương không bị vi phạm; hoặc (iv) hoàn trả bất kỳ khoản phí trả trước đối với các dịch vụ bị cáo buộc vi phạm nhưng chưa được thực hiện hoặc bồi hoàn cho những khoản chuyển giao bị cáo buộc vi phạm. Z.com sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại phát sinh từ (i) sự thay đổi hoặc chuyển giao các Dịch vụ của khách hàng không do Z.com hoặc đại diện của Z.com thực hiện; (ii) sự kết nối, vận hành hoặc sử dụng các Dịch vụ hoặc chuyển giao Dịch vụ trong quan hệ với một bên thứ ba (sự phối hợp này gây ra vi phạm); hoặc (iii) Z.com tuân thủ các văn bản thông số kỹ thuật của khách hàng hoặc hướng dẫn, bao gồm sự kết hợp của bất kỳ phần mềm, các công cụ khác hoặc quy trình theo yêu cầu của Khách hàng.

 • 15.4

  Khách hàng sẽ bảo vệ, bồi thường và không làm tổn hại Zcom từ bất cứ khiếu kiện phát sinh ngoài các trường hợp (i) khách hàng không được cấp giấy phép thích hợp, quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ các quyền khác, hoặc chứng chỉ, phê chuẩn liên quan của bên thứ ba, công nghệ, phần mềm hoặc các thành phần khác có liên quan đến dịch vụ, cũng như các phần mềm chỉ dẫn hoặc theo yêu cầu của khách hàng phải được cài đặt hoặc tích hợp như một phần của Dịch Vụ, hoặc (ii) bất kỳ tuyên bố không chính xác liên quan đến sự tồn tại của giấy phép hoặc bất kỳ cáo buộc chống lại Z.com do hành vi vi phạm của khách hàng hoặc Z.com bị cáo buộc vi phạm pháp luật, quy định và yêu cầu.

 • 15.5

  Trong trường hợp Z.com bị kiện bới các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khỏan bồi thường, phí tòa án, phí luật sư và các phí tổn phát sinh khác có liên quan.

 • 15.6

  Bên yêu cầu bồi thường phải chứng minh cho bên kia về các thiệt hại thực tế đã xảy ra, lỗi của bên gây ra thiệt hại và mối liên quan giữa chúng, đồng thời phải chứng minh các nỗ lực đã áp dụng để hạn chế và khắc phục các thiệt hại ở mức thấp nhất có thể.

16. Bảo mật dữ liệu và bảo vệ hệ thống của khách hàng

 • 16.1

  Z.com sẽ duy trì biện pháp hành chính, tự nhiên và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng, tức là những dữ liệu do khách hàng sở hữu và quản lý. Z.com sẽ không sửa đổi dữ liệu khách hàng hoặc truy cập dữ liệu khách hàng ngoại trừ việc cung cấp các Dịch vụ và ngăn chặn hoặc xử lý các vấn đề kỹ thuật, hoặc theo yêu cầu đề nghị hỗ trợ của khách hàng, hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng, Z.com có trách nhiệm thông báo, mời khách hàng lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong trường hợp văn bản yêu cầu của cơ quan chức năng cung cấp cho thấy vấn đề của khách hàng có yếu tố hình sự, liên quan tới chính trị, an ninh quốc gia, Z.com được miễn trừ trách nhiệm bảo mật thông tin trước yêu cầu của cơ quan công an, an ninh.

 • 16.2

  Z.com phải duy trì các thủ tục để kịp thời thông báo cho khách hàng trong trường hợp Z.com phát hiện và biết được sự mất mát, lạm dụng hoặc chiếm đoạt trái phép các dữ liệu cá nhân của khách hàng và trường hợp đó khiến Z.com phải lưu tâm.

 • 16.x

  Z.com sao lưu tự động dữ liệu hàng ngày như là biện pháp hành chính, tự nhiên và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ an ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng. Tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý và quản trị server. Chúng tôi sẽ cố gắng để sao lưu chính xác và đầy đủ những dữ liệu này. Nếu khách hàng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ gửi những bản sao lưu. Tuy vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này do bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp, các hacker hoặc các nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn như thiên tai, hỏa họan, hư hỏng thiết bị phần cứng, đường truyền truy cập bị lỗi, lỗi DNS cuả dịch vụ…Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi có sự cố đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, để tránh và hạn chế rủi ro khi xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên sao lưu những dữ liệu của mình.

 • 16.3

  Mặc dù Z.com sẽ nỗ lực hợp lý để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc thay đổi nào của khách hàng trong quá trình cung cấp các Dịch vụ, khách hàng nên hiểu rằng họ cần có trách nhiệm để có biện pháp thích hợp nhằm cách ly và sao lưu hệ thống máy tính của mình, kể cả các chương trình máy tính, dữ liệu và các tập tin của mình, và có những hành động cần thiết khác để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của mình. Khách hàng cần biết rằng dữ liệu khách hàng có thể bị thay đổi hoặc bị hư hỏng trong quá trình cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trên trang web, thông qua kết nối từ xa hoặc trong các trường hợp khác.

17. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • 17.1

  TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN, VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC DOANH NGHIỆP CHO NHỮNG TỔN HẠI, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY (KỂ CẢ CÁC YÊU CẦU) HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH NGOÀI QUAN HỆ GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, DÙ THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH TỪ BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, DÂN SỰ, HOẶC BẤT CỨ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT KHÁC, DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ BIẾT HOẶC CHƯA BIẾT VỀ KHẢ NĂNG TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI.

 • 17.2

  BẠN PHẢI BIẾT RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT SINH KHÔNG LIÊN QUAN HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHẢI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRONG VONG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN, HÀNH ĐỘNG ĐÓ XẢY RA, SAU THỜI HẠN ĐÓ NẾU BẠN KHÔNG THÔNG BÁO THÌ COI NHƯ BẠN BỊ MẤT QUYỀN THÔNG BÁO, KỂ CẢ QUYỀN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG.

 • 17.3

  BẠN PHẢI BIẾT RẰNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI CỦA BẠN KHÔNG VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ CHI PHÍ BẠN PHẢI TRẢ CHO CHÚNG TÔI THEO YÊU CẦU TRONG VÒNG 12 THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA THIỆT HẠI (CÁC KHOẢN CHÚNG TÔI PHẢI TRẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TRONG THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ SẼ THẤP HƠN)

 • 17.4

  BẠN CŨNG PHẢI BIẾT RẰNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÓ THỂ PHÁT SINH CÁC SỰ CỐ, CHẬM TRỄ HOẶC CÁC VẤN ĐỀ CỐ HỮU KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG IN-TƠ-NÉT VÀTRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ, SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG HAY HÀNH VI CỦA CHÍNH Z.COM NHƯNG VỚI MỤC ĐÍCH VÌ QUYỀN LỢI CỦA CHÍNH KHÁCH HÀNG HAY NHẰM HẠN CHẾ THẤP NHẤT THIỆT HẠI CHO KHÁCH HÀNG HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC KHÔNG DO LÔI CỦA Z.COM. Z.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH DO CHẬM TRỄ, TRUYỀN TÍN HIỆU THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI KHÁC TRONG DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NÊU TRÊN.

18. Sự khước từ bảo đảm

 • 18.1

  THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG TÔI, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỨ BA CÓ QUYỀN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, LUẬT ĐỊNH, THỂ HIỆN HAY ÁM CHỈ NÀO VỀ BẤT KỲ CÁC QUYỀN, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HÀNG HÓA, BẢO ĐẢM VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

 • 18.2

  Z.com không bị ràng buộc trách nhiệm bởi những cam kết hay thoả thuận của Khách hàng đối với Người dùng hay bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Z.com chỉ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận có hiệu lực giữa Z.com và Khách hàng.

19. Mối quan hệ giữa các bên và sự ủy quyền để thực hiện nghĩa vụ

 • 19.1

  Các bên là các chủ thể độc lập. Không bên nào có quyền hành động hoặc tạo ra nghĩa vụ, thể hiện hay ám chỉ nào thay mặt cho một bên khác trừ khi được quy định trong Hợp đồng này. Z.com có quyền chuyển nhượng, ký hợp đồng phụ hoặc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này, hoặc thực hiện bất kỳ quyền, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp đồng này với điều kiện là Z.com vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các Dịch vụ theo Hợp đồng này. Bạn không thể thay mới hợp đồng, chuyển nhượng hoặc làm hợp đồng phụ nhằm thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này hoặc Yêu cầu mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Z.com; Z.com có quyền đơn phương chấp thuận hoặc từ chối các hành động trên của khách hàng.

 • 19.2

  Đối với tất cả các dịch vụ mà Z.com cung cấp cho Khách hàng theo Hợp đồng, Yêu cầu và các Thoả thuận có hiệu lực giữa các bên, bản thân Khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm đối với Z.com kể cả trong trường hợp Khách hàng chuyển giao, chuyển nhượng, cho phép quản lý, sử dụng dịch vụ của mình cho người khác có hay không có sự đồng ý của Z.com.

20. Sửa đổi

 • 20.1

  Z.com có thể tuỳ ý thay đổi hoặc sửa đổi Hợp đồng này và / hoặc Yêu cầu, và bất kỳ chính sách hoặc các thỏa thuận được nêu ở đây vào bất cứ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi những thay đổi, sửa đổi đó được đăng tải lên Website của Z.com. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Hợp đồng này. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi trong hợp đồng thì bạn không thể tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Z.com

 • 20.2

  Z.com có thể tuỳ ý thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng bất cứ khía cạnh nào của Dịch vụ, bao gồm giá cả, chi phí cho dịch vụ và các vấn đề khác bất cứ lúc nào, và những thay đổi, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng tải lên Website của Z.com. Việc bạn sử dụng dịch vụ sau khi có thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được xem là bạn đã chấp nhận những thay đổi của Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi thì bạn không thể tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Z.com

 • 20.3

  Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào trong Hợp đồng này có nghĩa là bạn đã chấp nhận hoàn toàn và không thể thu hồi đối với các sửa đổi đó. Bạn phải kiểm tra định kỳ các nội dung sửa đổi của Hợp đồng để biết được các thay đổi đó.

 • 20.4

  Việc thay đổi hoặc sửa đổi Hợp đồng này và/hoặc Yêu cầu, và bất kỳ chính sách hoặc các thỏa thuận được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Z.com và khách hàng và nhằm hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.

 • 20.5

  Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ khi tới kỳ hạn thanh toán tiếp theo của hợp đồng sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào hoặc sự thay đổi mới phát sinh trong nội dung Quy định sử dụng dịch vụ.

21. Luật điều chỉnh

 • 21.1

  Hợp đồng này và Yêu cầu có liên quan sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các qui định của ICANN và các thông lệ quốc tế có liên quan.

22. Giải quyết tranh chấp

 • 22.1

  Z.com và khách hàng sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp (dù trong hợp đồng, dân sự hay trường hợp khác) phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này và / hoặc các Yêu cầu thông qua thương lượng. Kết quả của các cuộc thương lượng sẽ được giữ bí mật. Thủ tục thương lượng hoà giải là bất buộc trước khi một bên có quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan tài phán có thẩm quyền.

 • 22.2

  Trong trường hợp các bên không thể giải quyết các tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc tranh chấp cho bên kia, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 • 22.3

  Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp hiện tại của Z.com. Chính sách đó được tham chiếu và trở thành một phần của thỏa thuận này và Z.com có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào nhằm phù hợp hơn với các quy định liên quan của ICANN, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các ràng buộc khác (nếu có). Mọi thay đổi của Chính sách giải quyết tranh chấp sẽ được Z.com thông báo trên website 15 ngày trước khi thay đổi chính thức có hiệu lực. Bạn đồng ý sẽ theo dõi định kỳ website của Z.com để nắm bắt các thông tin mới nhất của việc thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung của chính sách này.

23. Sự kiện bất khả kháng

 • 23.1

  Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bên kia về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng này vì những trường hợp ngoài tầm kiểm soát của bên đó bao gồm cháy, lũ lụt, chiến tranh, cấm vận, đình công, bạo loạn, sự can thiệp của bất kỳ cơ quan chính phủ, các trường hợp khác (còn gọi là "bất khả kháng"). Trong trường hợp đó, bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng bằng văn bản. Bên trì hoãn thực hiện nghĩa vụ vì lý do bất khả kháng không phải thực hiện nghĩa vụ trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng, tuy nhiên, nếu các sự kiện bất khả kháng kéo dài quá ba mươi (30) ngày, bên kia có thể chấm dứt Dịch vụ và Hợp đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên trì hoãn thực hiện nghĩa vụ.

 • 23.2

  Một Bên không phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm đối với bên kia về những thiệt hại xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng, tuy nhiên, kể cả như vậy, nếu bên bị thiệt hại không thông báo hoặc không sử dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục thiệt hại thì sẽ không được miễn trừ trách nhiệm bồi thường.

24. Sử dụng tên của khách hàng

 • 24.1

  Với sự đồng ý trước bằng văn bản của khách hàng (trừ trường hợp khách hàng giấu tên), GMO-ZC có thể sử dụng và công khai tên tuổi của khách hàng trong danh sách khách hàng của mình, danh sách giới thiệu cho các khách hàng khác (hoặc khách hàng tiềm năng), và các thông tin quảng cáo khác, bao gồm, thông cáo báo chí, tờ rơi, báo cáo, thư, giấy, phương tiện truyền thông điện tử như e-mail hoặc trang Web, các phương tiện khác.

25. Các điều khoản khác

 • 25.1

  Thông báo

  Các bên có thể gửi các thông báo, yêu cầu, đề nghị, hoặc liên lạc khác cho bên kia theo Hợp đồng này, các thông báo, yêu cầu đó phải bằng được thể hiện bằng văn bản, là bản đầu tiên được gửi đi, có đăng ký hoặc có xác nhận mail, có xác nhận là đã nhận được yêu cầu, bưu phí trả trước, hoặc được chuyển bằng cách trao tay, email hoặc fax gửi đến các bên tương ứng như sau:
  Gửi đến Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC:
  Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  Gửi đến khách hàng:
  Địa chỉ do khách hàng cung cấp trong Yêu cầu gần đây nhất.

 • 25.2

  Hiệu lực từng phần

  Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là bất hợp pháp, không thể thi hành được hoặc bị bãi bỏ thì các quy định khác của Hợp đồng này vẫn tiếp tục có giá trị và hiệu lực. Điều khoản bị bãi bỏ hoặc vô hiệu đó sẽ được thay thế và áp dụng bằng điều khoản tương ứng ICANN, văn bản pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

 • 25.3

  Sự miễn trừ

  Việc các bên thất bại trong việc thực hiện các điều khoản của Hợp đồng này hoặc miễn trừ bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng cũng không ngăn cản việc thực thi hợp đồng và cũng không được coi là sự miễn trừ đối với các vi phạm tiếp theo. Bất kỳ sự miễn trừ trách nhiệm nào (ngoài những trường hợp miễn trừ theo qui định của Hợp đồng này và các Yêu cầu hoặc các tài liệu kèm theo đã được các bên ký kết) cũng không có hiệu lực trừ khi nó được các bên xác nhận bằng văn bản và có chữ ký của các bên.

  Bạn đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của Z.com đối với bạn đã được quy định và chỉ thuộc phạm vi ảnh hưởng của thỏa thuận này, mọi vi phạm của Z.com theo thỏa thuận này chỉ có phạm vi điều chỉnh tương ứng với khoản phí dịch vụ mà bạn đã thanh toán cho Z.com đối với dịch vụ gặp tranh chấp. Z.com, các nhân viên và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại gì do việc không biết sử dụng, sử dụng không chính xác hệ thống, website của Z.com hoặc các chi phí của dịch vụ thay thế. Z.com từ chối nhận trách nhiệm với các thiệt hại do các lý do:

  • a)

   Sự chậm trễ trong truy cập vào website, hệ thống của DataPool.VN hoặc hệ thống đăng ký tên miền.

  • b)

   Dữ liệu không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ giữa bạn và Z.com.

  • c)

   Những sự cố ngoài tầm kiểm soát của Z.com

  • d)

   Sự cố do đăng ký không kịp thời hoặc quá trình đăng ký hoặc quá trình sử dụng tên miền.

  • e)

   Sự cố do không gia hạn được hoặc bất kỳ lý do gì trong gia hạn tên miền.

  • f)

   Việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn trên hệ thống của Z.com hoặc việc sử dụng trái phép các dịch vụ của bạn do Z.com cung cấp.

  • g)

   Lỗi, thiếu sót hoặc phát biểu sai.

  • h)

   Xóa, lỗi trong lưu trữ, xử lý hoặc các hành động khác đối với thư điện tử.

  • i)

   Xử lý, cập nhật thông tin của bạn để đăng ký.

  • j)

   Sự phát triển hoặc sự gián đoạn đối với website của bạn.

  • k)

   Lỗi xảy ra do quá trình xử lý hồ sơ của bạn.

  • p)

   Hồ sơ thuộc Chính sách xử lý tranh chấp của Z.com

  • m)

   Bất kỳ hành động nào bởi bạn hoặc người ủy quyền (kể cả có sự cho phép của bạn hay không).

 • 25.4

  Thỏa thuận toàn bộ

  toàn bộ giữa các bên liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này, và chúng sẽ thay thế tất cả các tuyên bố, đề nghị, cách hiểu, thông tin hoặc các thỏa thuận bằng văn bản hay bằng miệng trước đó có liên quan đến đối tượng của Hợp đồng.
  Thứ tự ưu tiên áp dụng trong trường hợp có nhiều điều khoản tại các văn bản khác nhau điều chỉnh chung một nội dung liên quan đến dịch vụ:

  • Yêu cầu riêng của từng dịch vụ;
  • Hợp đồng dịch vụ tổng thể;
  • Z.com Domain Name Registration Service Order;
  • Các chính sách và qui định khác.
 • 25.5

  Các bản sao

  Hợp đồng này có thể được thể hiện bằng các bản sao, mỗi bản sao cũng được xem như là bản gốc và các bản sao sẽ hợp thành tài liệu chính thức. Mục đích của điều khoản này là bản sao của Hợp đồng cũng được xem như bản gốc. Chữ ký trong các bản fax và bản sao điện tử cũng có tác dụng tương tự như bản gốc. Nếu một bên trong hợp đồng ký bằng chữ ký điện tử thì chữ ký điện tử đó cũng có hiệu lực thi hành như chữ ký bằng tay.

 • 25.6

  Dịch hợp đồng sang tiếng nước ngoài

  Để thuận tiện của khách hàng, Z.com có thể cung cấp một bản dịch không phải tiếng Anh của Hợp đồng này cho khách hàng. Các bản dịch không phải tiếng Anh của Hợp đồng này chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng các bản dịch tiếng Anh của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực đối với tất cả các bên.

Hướng dẫn dịch vụ đăng ký tên miền tại Z.com

Bản hướng dẫn dịch vụ đăng ký tên miền tại Z.com này (sau đây gọi là “bản hướng dẫn”) là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể (sau đây gọi là “hợp đồng” hoặc “MSA”). Các điều khoản và điều kiện sau sẽ được cho Dịch vụ đăng ký tên miền tại Z.com (Sau đây gọi là “Dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như: Đăng ký mới, gia hạn, transfer, hoặc xóa tên miền. Bản hướng dẫn này là một ‘bản hướng dẫn’ theo đề cập trong hợp đồng và được chi phối bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Khách hàng có nghĩa vụ phải đọc hướng dẫn cùng với Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể tại: https://domain.z.com/vn/terms/ . Bằng việc đăng ký dịch vụ, mặc nhiên được hiểu rằng, khách hàng đã hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện đó cũng như là chấp nhận sự ràng buộc.

1. Các định nghĩa

Trừ những điều đề cập trong Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể, các điều kiện và điều khoản sau được sử dụng trong bản hướng dẫn với ý nghĩa là.
Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền (sau đây gọi tắt là "The Registrant or Customer ") là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện thủ tục đăng ký và được cấp quyền sử dụng tên miền “.com” và ".mm".

 • 1.1

  “Thông tin người quản trị” là thông tin của người được nhà đăng ký tên miền chỉ định quản trị tên miền đó và được nêu tại mục “thông tin người quản trị” phần thông tin đăng ký tên miền.

 • 1.2

  “Thông tin người thanh toán” là thông tin người có trách nhiệm về vấn đề tài chính của tên miền và được liệt kê tại mục “thông tin người thanh toán” trong phần thông tin đăng ký tên miền.

 • 1.3

  “Thông tin người liên hệ” là thông tin người có trách nhiệm về các vấn đề duy trì quản lý các thông tin tên miền liên quan theo ủy quyền của đơn vị đăng ký tên miền và được liệt kê tại mục “thông tin đăng ký tên miền”. Nhà đăng ký có thể là Người liên hệ.

 • 1.4

  “Quy định chi tiết” là các quy định, điều khoản và luật định được mô tả dưới đây, tạo thành một khuôn khỏ và được kết hợp với các quy định khác để thực hiện cùng nhau nhằm hướng dẫn chi tiết thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng liên quan đến sử dụng dịch vụ.:

 • 1.5

  “Tên miền” or “miền” là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”, là tên miền cấp 1, 2 và 3 với các đuổi như “.com” và “.mm”.

 • 1.6

  “Tranh chấp tên miền” là tranh chấp giữa khách hàng và đơn vị thứ 3 liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền mà khách hàng đã đăng ký.

 • 1.7

  “Hạn xử lý” là thời gian trong thời hạn đăng ký tên miền hoặc một ngày cụ thể mà khách hàng thông báo.

 • 1.8

  “Thời gian ân hạn chuộc tên miền”, “Thời gian ân hạn gia hạn tên miền” là khoảng thời gian được mô tả chi tiết tại: https://www.icann.org/resources/pages/grace-2013-05-03-en

 • 1.9

  “Thông tin đăng ký” là tất cả thông tin khách hàng cung cấp trong quát trình đăng ký tên miền và tất cả các thông tin thay đổi, bổ sung sau đó trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

 • 1.10

  “Nhà đăng ký” là tổ chức thực hiện dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền bao gồm Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam (Nhà đăng ký tên miền “.vn”) và Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.. In connection with the Services, GMO-Z.com RUNSYSTEM là một pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền, có Hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar). Liên quan đến dịch vụ này, GMO-Z.com RUNSYSTEM là một pháp nhân được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền, có Hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) là GMO Internet Inc, một công ty Nhật Bản, nhà đăng ký được Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (sau đây gọi tắt là “ICANN”), sẽ là nhà đăng ký.

 • 1.11

  “Cơ quan quản lý” là tổ chức sở hữu (i) cơ sở dữ liệu bao gồm các files lưu trữ tên miền tương ứng với các địa chỉ IP khác nhau; (ii) các dữ liệu khác liên quan đến tên miền (bao gồm các tên miền cấp dưới); và (iii) cơ quan quản lý hành chính và các nghĩa vụ về cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, trường hợp các đơn vị quản lý hành chính và nghĩa vụ đối với cơ sở dữ liệu được cấp cho một bên thứ 3 thì phần “cơ quan quản lý” được hiểu là tên của đơn vị thứ 3.

 • 1.12

  “Ngày hết hạn tên miền” là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký tên miền.

 • 1.13

  “Thông tin người chịu trách nhiệm công nghệ” là thông tin về người có trách nhiệm về các vấn đề công nghệ của tên miền và được liệt kê trong phần “Thông tin người chịu trách nhiệm công nghệ” trong phần thông tin đăng ký tên miền.

 • 1.14

  “Chuyển đến” có nghĩa là chuyển tên miền từ một đơn vị quản lý khác đến đơn vị quản lý này.

 • 1.15

  “Chuyển đi” là quá trình chuyển quản lý tên miền sang một đơn vị quản lý khác.

2. Cơ Quan Chủ Quản

 • 2.1

  GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. is a limited liability company incorporated under the laws of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as the “Z.com”) đã được cấp quyền để cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền Internet với các tên miền cấp 1, 2 và 3.

 • 2.2

  Tên miền mới được coi là cấp 1 nếu có đuôi như New .ceo, .club, và .xyz.

 • 2.3

  Khi Z.com nhận được thông tin đăng ký tên miền từ khách hàng, Z.com sẽ đệ trình thông tin đăng ký lên cơ quan quản lý để phê duyệt và xử lý tên miền tương ứng. Cơ quan quản lý sẽ thực hiện kích hoạt đăng ký tên miền.

3. Lựa chọn tên miền

 • 3.1

  Khách hàng tuyên bố rằng, với tình trạng kiến thức và tâm lý tốt nhất, việc lựa chọn và đăng ký tên miền trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ không xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba và, hơn nữa, Tên miền không được đăng ký sẽ không được sử dụng với mục đích trái pháp luật theo quy định. Tên miền do Customer đăng ký tại Việt Nam phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

 • 3.2

  Bằng việc đăng ký hoặc gia hạn tên miền .com hoặc .net cấp 1 và đồng ý các điều kiện và điều khoản này, khách hàng đồng ý rằng, họ đã đọc và chấp thuận các điều kiện và điều khoản trong bản hướng dẫn này và các thỏa thuận liên quan, nếu khách hàng đăng ký tên miền cho một đơn vị thứ ba, khách hàng phải đồng ý rằng họ cũng đã đọc và nhất trí các điều kiện và điều khoản, kể cả trong các trường hợp như vậy, Khách hàng và bên thứ ba vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về mọi sự ràng buộc theo the terms and conditions of this Order and the relevant Agreement .

4. Sử dụng tên miền đăng ký với tư cách là bên thứ 3

 • 4.1

  Trường hợp khách hàng cho phép một bên thứ 3 sử dụng tên miền của khách hàng thì khách hàng vẫn phải dữ nguyên thông tin đăng ký tên miền và đồng ý chịu tất cả các nghĩa vụ dựa theo bản hướng dẫn này, Hợp đồng Dịch vụ Tổng Thể và chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo qui định của pháp luật Việt Nam.

5. Điều khoản dịch vụ

 • 5.1

  Z.com sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

  • (a)

   Đăng ký tên miền;

  • (b)

   Gia hạn tên miền;

  • (c)

   Chuyển tên miền (Transfer);

  • (d)

   Quản trị tên miền đã đăng ký;

  • (e)

   Quản lý và cài đặt DNS tên miền đã đăng ký và

  • (f)

   Dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền;

  • (g)

   Các dịch vụ liên quan đến các dịch vụ từ (a) đến (f).

 • 5.2

  Dịch vụ sẽ được áp dụng vào các loại tên miền sau: URL- https://domain.z.com/vn/

6. Dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền

 • 6.1

  Bằng việc sử dụng dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, khách hàng có thể ẩn tên, địa chỉ, email, điện thoại và fax (Z.com có thể tự quyết định loại thông tin của khách hàng để áp dụng đối với dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền) riêng tư của cá nhân hoặc thay thế thông tin đăng ký của khách hàng bằng thông tin của một proxy vô danh nào đó.

 • 6.2

  Dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền sẽ áp dụng với các loại tên miền sau: URL- http://help.onamae.com/app/answers/detail/a_id/8599/

 • 6.3

  Dịch vụ đăng bảo vệ thông tin tên miền của khách hàng sẽ chấp dứt khi: Trường hợp (a) Tên miền hết hạn, (b) tên miền bị xóa trước thời gian hết hạn, (c) các trường hợp qui định tại Mục 6.5 this Order.

 • 6.4

  Khách hàng hiểu và đồng ý rằng:

  • (a)

   Khách hàng có trách nhiệm với việc sử dụng tên miền mà khách hàng đã đăng ký,

  • (b)

   Khách hàng không nhận mail, fax và bất kỳ thông tin trực tiếp cho khách hàng,

  • (c)

   Khách hàng sẽ khước từ bất kỳ các khiếu nại phát sinh từ sai sót của khách hàng trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp cho khách hàng hoặc sử dụng dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền.

  • (d)

   Dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền sẽ bị cấm khi chuyển tên miền đi nơi khác.

 • 6.5

  Z.com có thể tự ý ngay lập tức chấm dứt dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền mà không cần phải thông báo khi:

  • (a)

   Tên miền của khách hàng hoặc việc khách hàng sử dụng dịch vụ bảo vệ tên miền bị cáo buộc là vi phạm hoặc xâm phạm quyền, lợi ích của người thứ ba;

  • (b)

   Z.com cần tuân thủ theo luật, quy định của chính phủ, yêu cầu của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCN Việt Nam.

 • 6.6

  Trường hợp chấm dứt dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, Z.com sẽ tự mình hiển thị trở lại thông tin tên miền thông qua dịch vụ “Whois”. Thông tin tên miền được hiển thị sẽ bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:

  • a)

   Tên miền;

  • b)

   Ngày đăng ký, ngày hết hạn;

  • c)

   Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ, tên và ngày sinh của cá nhân;

  • d)

   Nhà đăng ký quản lý tên miền;

  • đ)

   Thông tin về máy chủ tên miền chuyển giao.

7. Tuân thủ luật và quy định

 • 7.1

  Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, bằng việc sử dụng dịch vụ, khách hàng coi như đã đồng ý và ràng buộc với Hợp đồng dịch vụ tổng thể, Hướng dẫn và các quy định chi tiết và các luật liên quan.

 • 7.2

  Z.com có quyền áp đặt quy định bổ sung cho khách hàng.

 • 7.3

  Trường hợp có sự không thống nhất giữa bản hướng dẫn này và các bản quy định chi tiết thì các điều khoản của bản quy định chi tiết sẽ được ưu tiên so với bản hướng dẫn này.

 • 7.4

  Các điều khoản trong các thỏa thuận sau đây sẽ được ưu tiên so với bản hướng dẫn và bản quy định chi tiết:

  • (a)

   Hợp đồng công nhận nhà đăng ký (bao gồm các bản sửa đổi) được thực hiện và ký bởi nhà đăng ký và ICANN;

  • (b)

   Hợp đồng cấp phép nhà đăng ký (bao gồm các bản sửa đổi) được thực hiện và ký bởi nhà đăng ký và cơ quan đăng ký

  • (c)

   Các bản chính sách, hướng dẫn và các thỏa thuận giữa ICANN và nhà đăng ký.

 • 7.5

  Trong trường hợp có bất kỳ một hoặc một số các điều khoản thuộc các Văn bản nêu trên là trái với pháp luật Việt Nam tại thời điểm áp dụng thuộc trường hợp bắt buộc phải tuân thủ thì riêng điều khoản đó sẽ được thay thế bởi qui định tương ứng của pháp luật Việt Nam.

8. Thông tin đăng ký

 • 8.1

  Là một phần trong quá trình đăng ký, khách hàng phải gửi cho Z.com và cập nhật các thông tin sau thông qua đơn đăng ký tên miền khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền thông qua Bản khai đăng ký tên miền, Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký tên miền hoặc Đơn đề nghị hoàn trả tên miền. Mẫu Bản khai đăng ký tên miền, Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký tên miền, Đơn đề nghị hoàn trả tên miền do Z.com qui định tại trang thông tin điện tử của Z.com, Khách hàng phải là chủ thể có đầy đủ năng lực và thẩm quyền theo qui định của pháp luật, cụ thể:

  • a)

   Đối với Khách hàng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Bản khai đăng ký tên miền, Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký tên miền, Đơn đề nghị hoàn trả tên miền phải có dấu của cơ quan, tổ chức và chữ ký (trong trường hợp đăng ký trực tuyến là chữ ký số) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền và giấy ủy quyền kèm theo.

  • b)

   Đối với Khách hàng là cá nhân: Bản khai đăng ký tên miền, Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký tên miền, Đơn đề nghị hoàn trả tên miền phải có chữ ký của cá nhân (trong trường hợp đăng ký trực tuyến là chữ ký số).

 • 8.x

  Khách hàng phải cung cấp cho Z.com tại Bản khai đăng ký tên miền các thông tin cơ bản sau đây:

  • a)

   Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: tên cơ quan, tổ chức; địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan, tổ chức; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài); họ và tên người quản lý kỹ thuật kèm theo địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử; họ và tên người chịu trách nhiệm nộp phí, lệ phí tên miền kèm theo địa chỉ liên hệ, số điện thoại, hộp thư điện tử; họ và tên người thay mặt cơ quan tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền kèm theo địa chỉ liên hệ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài).

  • b)

   Đối với cá nhân: họ và tên; năm sinh; địa chỉ thường trú; số giấy chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài); số điện thoại; hộp thư điện tử.

  • c)

   Đơn xin thay đổi thông tin đăng ký (hoàn trả) tên miền phải có các thông tin cơ bản như nội dung thay đổi thông tin đăng ký (hoàn trả) tên miền, lý do thay đổi thông tin (hoàn trả) tên miền.

 • 8.2

  Khách hàng phải đảm bảo thông tin đăng ký theo điều khoản đăng ký phù hợp với bản hướng dẫn và sẽ đúng, chính xác, có tính pháp lý trong suốt thời gian đăng ký. Customer cam kết và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Registrar và pháp luật về tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp.

 • 8.3

  Khách hàng phải luôn cập nhật và giữ thông tin đăng ký chính xác và chịu trách nhiệm ngay khi thực hiện thay đổi thông tin. Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.8.4 Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, tất cả thông tin đăng ký (gồm thông tin cá nhân của người liên hệ) cấp cho nhà đăng ký và/hoặc đơn vị đăng ký được chỉ định sẽ được công khai cho bên thứ ba – Dịch vụ “Whois” , theo yêu cầu của ICANN và các luật liên quan.

 • 8.5

  Z.com có thể yêu cầu bổ khách hàng bổ sung thêm thông tin. Chỉ khi khách hàng đáp ứng việc cung cấp tất cả thông tin bổ sung được yêu cầu thì khách hàng mới được đảm bảo việc sử dụng tất cả các dịch vụ và sản phẩm mà Z.com cung cấp.

 • 8.6

  Nếu khách hàng đăng ký tên miền cung cấp thông tin của bên thứ 3, khách hàng phải xác nhận rằng đã thông báo và nhận được sự đồng ý trong việc tiết lộ thông tin của bên thứ ba theo hợp đồng này. Trong trường hợp này, Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên thứ ba và pháp luật Việt Nam về thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Z.com. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng xác thực về việc cho phép sử dụng thông tin của bên thứ ba là chủ sở hữu tên miền khi được Z.com hoặc ICANN hoặc cơ quan nhà nước Việt Nam yêu cầu hoặc trong các trường hợp cần thiết khác.

 • 8.7

  Khách hàng không được đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền trong các trường hợp sau:

  • a)

   Không được đăng ký các tên miền:

   • Không đúng cấu trúc tên miền theo quy định của GMO Internet Inc và ICANN;
   • Vi phạm nguyên tắc đăng ký tên miền theo quy định của GMO Internet Inc và ICANN;
   • Vi phạm nguyên tắc bảo vệ tên miền theo quy định của GMO Internet Inc và ICANN.
  • b)

   Không được thay đổi tên của chủ thể đăng ký tên miền, trừ các trường hợp: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thay đổi tên sang tên mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • c)

   Không được hoàn trả tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của Z.com, ICANN và cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam.

9. Thông tin cá nhân

 • 9.1

  Khách hàng đồng ý rằng Z.com sẽ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo luật và chính sách riêng tư của Z.com.

 • 9.2

  Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Z.com cung cấp thông tin cho ICANN, quản trị viên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và các bên thư 3 khác theo yêu cầu của ICANN và các luật liên quan.

 • 9.3

  Khách hàng thừa nhận rằng ICANN có thể thiết lập các nguyên tắc, giới hạn và yêu cầu liên quan đến số lượng và loại thông tin mà Z.com có thể hoặc thực hiện công khai hoặc đưa vào cá nhân hóa.

 • 9.4

  Z.com sẽ không xử lý bất kỳ dữ liệu về thông tin nhận diện cá nhân mà Z.com nhận từ khách hàng nhưng không đúng mục đích và giới hạn như trong hợp đồng. Z.com sẽ cảnh báo việc bảo vệ thông tin mà Z.com nhận được từ khách hàng khỏi việc mất mát, bị lấy cắp bất hợp pháp hoặc để lộ không mong muốn.

 • 9.5

  Khách hàng đồng ý và hiểu rằng Z.com sở hữu:

  • (a)

   Toàn bộ cơ sở dữ liệu, thông tin biên soạn, quyền tập thể và các lợi ích toàn cầu đối với cơ sở dữ liệu tên miền.

  • (b)

   Toàn bộ thông tin và công việc phát sinh từ cơ sở dữ liệu tên miền, và

  • (c)

   Thông tin đăng ký mà Z.com thực hiện với cương vị là nhà đăng ký bao gồm:

  • (i)

   Ngày tạo tên miền đăng ký;

  • (ii)

   Ngày hết hạn đăng ký;

  • (iii)

   Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, fax người hỗ trợ công nghệ, người quản trị và người thanh toán tên miền;

  • (iv)

   Các ghi chú liên quan đến tên miền đăng ký hiển thi trong bảng thông tin Whois hoặc cơ sở dữ liệu tương tự và

  • (v)

   Các thông tin khác phát sinh hoặc nhận được theo điều khoản đăng ký tên miền và dịch vụ quản trị tên miền ngoài tên miền được đăng ký, địa chỉ IP, địa chỉ Server và các nameserver. Z.com không có thông tin cá nhân của khách hàng ngoài quyền trong dữ liệutên miền của Z.com.

 • 9.6.

  Khách hàng đồng ý việc Z.com có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ thông tin đăng ký của Khách hàng vào mục đích thương mại hay quảng cáo hoặc bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác mà không phải thanh toán thù lao, chi phí hay bất kỳ lợi ích cho Khách hàng.

10. Quy trình đăng ký tên miền

 • 10.1

  Khách hàng phải nộp đơn đăng ký cho một hoặc nhiều tên miền như quy định của Z.com.

 • 10.2

  Z.com sẽ thông báo chi phí đăng ký tên miền. Ngay khi tiếp nhận thanh toán hoặc sau khi chấp nhận đơn, Z.com sẽ xử lý hồ sơ.

 • 10.3

  Tên miền coi như được đăng ký sau khi thông tin đăng ký được ghi vào cơ sở dữ liệu Nhà đăng ký.

 • 10.4

  Phương thức đăng ký:

  • a)

   Nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tiếp tại trụ sở Z.com hoặc tại các đại lý mà Z.com uỷ quyền. Khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền, Khách hàng cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) hoặc Giấy phép kinh doanh để Nhà đăng ký tên miền đối chiếu với các thông tin trong Bản khai đăng ký tên miền;

  • b)

   Gửi hồ sơ đăng ký tên miền đến Z.com hoặc tại các đại lý mà Z.com uỷ quyền qua đường Bưu điện. Trong trường hợp này, Khách hàng cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) hoặc Giấy phép kinh doanh để Nhà đăng ký tên miền đối chiếu với các thông tin trong Bản khai đăng ký tên miền;

  • c)

   Thực hiện đăng ký trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của Z.com trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

 • 10.5

  Trước khi Khách hàng đưa tên miền quốc tế đã được đăng ký vào sử dụng, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và phải chịu trách nhiệm trước Z.com và pháp luật Việt Nam về tính chính xác của các thông tin thông báo, cập nhật.

11. Thời gian đăng ký tên miền

 • 11.1

  Tên miền sẽ có giá trị trong thời gian mà khách hàng đã lưa chọn ban đầu (gọi là “thời gian lựa chọn ban đầu”).

 • 11.2

  Nếu tên miền đăng ký được gia hạn, tên miền đó sẽ được tiếp tục có hiệu lực đúng theo thời gian mà khách hàng lựa chọn (gọi tắt là “thời gian gia hạn”). Thời gian lựa chọn ban đầu và thời gian gia hạn sẽ được gọi chung là “thời gian đăng ký”.

 • 11.3

  Thời gian đăng ký có thể không được bổ sung trừ khi phải tuân theo hướng dẫn này hoặc quy định chi tiết.

 • 11.4

  Z.com có quyền gia hạn thời gian đăng ký dựa trên các quyết định của ICANN, Cơ quan quản lý tên miền hoặc các luật áp dụng liên quan.

 • 12.

  Gia hạn đăng ký tên miền.

 • 12.1

  Khi Khách hàng đăng ký một tên miền, Z.com không cung cấp hệ thống tự động gia hạn cho tên miền mà chỉ thực hiện thông báo cho bạn từ 15 tới 30 ngày trước khi tên miền hết hạn để bạn có thể lên kế hoạch gia hạn. Bạn có trách nhiệm tự theo dõi và chủ động gia hạn khi tên miền đến ngày gia hạn. Nếu khách hàng muốn gia hạn tên miền, khách hàng sẽ phải nộp đơn gia hạn tên miền theo quy định của Z.com trước thời hạn hết hạn tên miền.

 • 12.2

  Z.com thông báo chi phí gia hạn tên miền. Ngay khi thanh toán chi phí cho Z.com, và sau khi chấp thuận đơn Z.com sẽ xử lý. Mọi khoản phí bạn đã đóng để gia hạn tên miền là không hoàn lại. Nếu việc thực hiện gia hạn muộn ngày tên miền hết hạn thì bạn sẽ phải chịu mọi khoản phí phát sinh để phục hồi tên miền (nếu có) hoặc thời gian chờ đợi cần thiết để gia hạn.

 • 12.3

  Việc đăng ký được coi như gia hạn sau khi thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý tên miền. .

 • 12.4

  Không phụ thuộc vào Điều 10.1, đối với tên miền với thời gian ân hạn gia hạn, khách hàng có thể gia hạn tên miền theo thời gian quy định của Z.com nhưng không quá thời gian thời gian ân hạn gia hạn tên miền.

 • 12.5

  Đối với các loại tên miền có thời gian ân hạn gia hạn, hiệu lực DNS sẽ bị gián đoạn ngay sau khi thời gian hết hạn tên miền và có thể kéo dài tám (8) hoặc nhiều ngày liên tiếp.

 • 12.6

  Đối với các tên miền có thời gian ân hạn chuộc tên miền, khách hàng chỉ có thể chuộc lại tên miền trong thời gian ân hạn chuộc tên miền trong các trường hợp không thể tránh khỏi.

 • 12.7

  Trong trường hợp tên miền đã hết hạn, Z.com sẽ không đảm bảo gia hạn thành công trong thời gian ân hạn gia hạn tên miền hoặc chuộc trong thời gian ân hạn chuộc tên miền. Trong trường hợp tên miền đã hết hạn mà Z.com không thể gia hạn, khách hàng sẽ được hoàn lại 100% phí gia hạn.

 • 12.8

  Trường hợp khách hàng không hoàn thành thủ tục gia hạn trong thời gian ân hạn gia hạn tên miền hoặc không hoàn thành thủ tục chuộc trong thời gian ân hạn chuộc tên miền, nếu có, tên miền sẽ coi như bị xóa vào ngày cuối cùng của thời gian đăng ký.

 • 12.9

  Trường hợp gia hạn hoặc chuộc thành công, tên miền được coi như gia hạn vào ngày hết hạn thời gian đăng ký.

 • 13.

  Chuyển đến

 • 13.1

  Khách hàng có thể thuyển tên miền đến tuân theo quy trình thủ tục của nhà đăng ký ONAMAE.com; (http://www.onamae.com/agreement/a_ag/transfer.html,http://www.onamae.com/agreement/a_ag/transfer_1.html)

14. Chuyển đi

 • 14.1

  Trong thời gian đăng ký, khách hàng có thể chuyển tên miền đi tới một đơn vị khác theo quy định của chúng tôi.

 • 14.2

  Trường hợp khách hàng chuyển tên miền đi, khách hàng đồng ý rằng dịch vụ liên quan đến tên miền sẽ được chấm dứt vào ngày hoàn thành thủ tục chuyển đi.

 • 14.3.

  Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền được thực hiện nếu có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: Khách hàng, Z.com và Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến và được thực hiện theo qui định của ICANN.

 • 14.4

  Tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

  • a)

   Trong vòng 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;

  • b)

   Trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;

  • c)

   Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, đang bị tạm ngừng hoặc đang có tranh chấp. Z.com có quyền đặt tên miền ở chế độ cấm chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ trong thời hạn trên.

 • 14.5

  Trong trường hợp Z.com không còn khả năng quản lý tên miền của mình, số tên miền đó sẽ được chuyển sang quản lý tại một Nhà đăng ký tên miền khác theo thỏa thuận giữa hai Nhà đăng ký sau khi được VNNIC, ICANN chấp thuận bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của VNNIC, ICANN.

15. Chi phí

 • 15.1

  Theo Z.com xem xét cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng thì khách hàng đồng ý thanh toán cho Z.com trước khi được chấp thuận đăng ký tên miền mong muốn, bảng chi phí được đưa sau là có thể được sửa chữa mọi lúc.

 • 15.2

  Đơn khách hàng sẽ không được đăng ký cho tới khi Z.com nhận được chi phí đăng ký. Nếu Z.com đăng ký tên miền trước khi thanh toán chi phí đăng ký, Z.com có quyền hủy đăng ký hoặc gới hạn sử dụng tên miền cho tới khi nhận được thanh toán.

 • 15.3

  Tất cả chi phí phải được thanh toán và không được hoàn lại tất cả hoặc một phần thậm chí tên miền bị tạm giữ, hủy hoặc chuyển trước khi hết hạn đăng ký.

 • 15.4

  Thanh toán phải được thực hiện theo phương pháp mà Z.com chỉ định trong đơn đăng ký hoặc mẫu gia hạn. Z.com sẽ gia hạn tên miền của khách hàng với thông tin thanh toán có giá trị và hiệu lực. Nếu thông tin thanh toán của khách hàng không chính xác và khách hàng không gia hạn tên miền, Z.com sẽ liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin và thay đổi tương ứng.

 • 15.5

  Z.com không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp Khách hàng không thực hiện việc thanh toán, hoặc việc thanh toán là không đầy đủ, hoặc không đúng thời hạn thanh toán, thông tin thanh toán sai lệch, hoặc việc thanh toán đó là không hợp pháp theo qui định của của ICANN, Cơ quan quản lý tên miền hoặc qui định của pháp luật có liên quan.

16. Thời hạn

 • 16.1

  Bản hướng dẫn này sẽ bắt đầu vào ngày khách hàng sử dụng dịch vụ và sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt thời gian đăng ký tên miền mà khách hàng đã chọn cũng thời gian mà khách hàng thanh toán chi phí đăng ký. Khi khách hàng lựa chọn khoảng thời gian gia hạn tên miền thì thời gian đăng ký cũng sẽ được kéo dài tương ứng. Nếu tên miền được chuyển sang nhà đăng ký khác, các điều khoản và điều kiện của hợp đông này sẽ được hủy bỏ.

 • 16.2

  Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra việc gia hạn tên miền của khách hàng trong vòng 01 tháng so với ngày gia hạn.

17. Sự tuân thủ chính sách tranh chấp tên miền

 • 17.1

  “Chính sách tranh chấp tên miền” (sau đây gọi là “UDRP”) do ICANN thông qua và quy định những chính sách cơ bản liên quan đến việc xử lý tranh chấp tên miền. Bằng việc đăng ký tên miền, khách hàng coi như đã đồng ý với “UDRP” và các chính sách giải quyết tranh chấp áp dụng (gọi là “chính sách cụ thể”).

 • 17.2

  Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ và tất cả tranh chấp liên quan đến tên miền được quản lý thuộc phạm vi dịch vụ sẽ được giải quyết tuân theo UDRP, trừ những trường hợp đặc biệt theo chính sách cụ thể, bất kỳ tranh chấp nào đối với tên miền sẽ được xử lý theo chính sách cụ thể .

 • 17.3

  Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp tranh chấp tên miền giữa khách hàng và bên thứ 3 phát sinh, Z.com sẽ không có trách nhiệm với bất kỳ tranh chấp nào và khách hàng có trách nhiệm bồi thường và giữ cho Z.com vô hại theo điều kiện và điều khoản quy định trong bản chính sách tranh chấp.

 • 17.4

  Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền được giải quyết theo các hình thức sau đây:

  • a)

   Thông qua thương lượng, hòa giải;

  • b)

   Thông qua Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;

  • c)

   Luật áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp là các qui định của ICANN và thông lệ quốc tế có liên quan.

 • 17.5

  Việc xử lý tên miền sau tranh chấp sẽ được Z.com, ICANN và các bên có liên quan thực hiện theo biên bản hòa giải thành của các bên có tranh chấp hoặc theo quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Trọng tài.

 • 17.6

  VNNIC và Z.com căn cứ vào biên bản hòa giải thành của các bên; quyết định đã có hiệu lực của trọng tài để thực hiện:

  • a)

   Thu hồi tên miền, hoặc

  • b)

   Giữ nguyên hiện trạng của tên miền;

 • 17.7

  Trường hợp biên bản hòa giải thành; quyết định đã có hiệu lực của trọng tài nêu rõ tên miền tranh chấp bị thu hồi cho phép nguyên đơn đăng ký sử dụng thì nguyên đơn được ưu tiên đăng ký trong vòng mười (10) ngày kể từ khi biên bản, quyết định có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này tên miền sẽ được cho đăng ký tự do.

18. Chuyển quyền sở hữu tên miền

 • 18.1

  Người có tên trong thông tin quản trị tên miền sẽ là chủ sở hữu tên miền. Khách hàng đồng ý rằng trước khi chuyển quyền sở hữu tên miền của khách hàng cho một người khác (“người nhận chuyển nhượng”) khách hàng sẽ có trách nhiệm thông báo với người sẽ mua tên miền của bạn rằng tên miền của bạn được đăng ký tại Z.com và phải yêu cầu người nhận chuyển nhượng đồng ý và ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng này, đồng thời Khách hàng phải có trách nhiệm thông báo cho Z.com về sự chuyển nhượng để tránh tranh chấp. Tên miền của khách hàng sẽ không được chuyển cho tới khi Z.com nhận được văn bản đảm bảo hoặc các đảm bảo hợp lý khác mà người nhận chuyển nhượng đã được rằng buộc bởi các điều khoản và điều kiện hợp đồng (các đảm bảo hợp lý đó được chúng tôi tự ý xác định). Nếu người nhận chuyển nhượng không thực hiện các ràng buộc hợp lý (được chúng tôi tự ý xác định) với điều kiện và điều khoản của hợp đồng này thì bất kỳ chuyển đổi sẽ không có giá trị.

 • 18.2

  Các bên tham gia chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền phải thực hiện các thủ tục Hồ sơ theo qui đúng qui trình, hướng dẫn của Z.com và qui định của ICANN, bao gồm:

  • a)

   Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền theo Mẫu của Z.com.

  • b)

   Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

 • 18.3

  Không được phép chuyển nhượng tên miền Internet đối với:

  • a)

   Tên miền được ưu tiên bảo vệ theo qui định của ICANN hoặc qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan;

  • b)

   Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền đang bị tạm ngừng sử dụng.

 • 18.4

  Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền Internet theo quy định của Z.com và ICANN .

 • 18.5

  Tên miền Internet đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng sẽ không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.

 • 18.6

  Các bên tham gia chuyển nhượng tự chịu trách nhiệm nếu việc chuyển nhượng không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng của ICANN hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

 • 18.7

  Các thoả thuận hay điều khoản cam kết riêng giữa Khách hàng và bên nhận chuyển nhượng phải không mâu thuẫn với các thỏa thuận đã thực hiện với Z.com và các thủ tục, chính sách do ICANN quy định cũng như pháp luật Việt Nam.

 • 18.8

  Khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Khách hàng và Bên nhận chuyển nhượng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và phải chịu trách nhiệm trước Z.com. ICANN và pháp luật Việt Nam về tính chính xác của các thông tin cập nhật.

19. Thực hiện, bảo đảm và giao ước

 • 19.1

  Khách hàng thực hiện, bảo đảm và giao ước rằng:

  • (a)

   Khách hàng sẽ tuân thủ theo với bản hướng dẫn này, bản quy định chi tiết và các luật áp dụng, bao gồm những gì liên quan đến thương hiệu và các loại khác gồm sở hữu trí tuệ đang có hoặc sẽ được xem xét.

  • (b)

   Khách hàng đồng ý ràng buộc và tuân thủ chính sách của ICANN bao gồm nhưng không giới hạn chính sách giải quyết tranh chấp tên miền được thông qua hoặc sửa chữa tại từng thời điểm;

  • (c)

   Việc sử dụng tên miền của khách hàng sẽ hoặc có thể vi phạm các quyền hợp pháp hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba và;

  • (e)

   Khách hàng sẽ không được sử dụng dịch vụ khi vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền lợi của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba khác.

 • 19.2

  Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • a)

   Khách hàng đăng ký tên miền tại Z.com để thiết lập hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội phải thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng tên miền, quản lý thông tin trên mạng theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và các qui định khác tương ứng có liên quan.

  • b)

   Khi đăng ký sử dụng tên miền tại Z.com, Khách hàng phải thông báo, cập nhật thông tin tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và phải chịu trách nhiệm trước Z.com, ICANN và pháp luật Việt Nam về tính chính xác của các thông tin thông báo, cập nhật.

20. Kết thúc và tạm ngưng

 • 20.1

  Z.com có thể tự ý tạm ngừng, khóa, bổ sung, hủy hoặc chuyển tiếp tên miền và/hoặc kết thúc hướng dẫn này mà không cần báo cáo nếu;

  • (a)

   Khách hàng không tuân thủ điều kiện và điều khoản của bản hướng dẫn này, quy định chi tiết và tất cả các luật quy định khác liên quan;

  • (b)

   Việc đăng ký tên miền của khách hàng hoặc sử dụng dịch vụ gây ra hoặc gần như gây ra nguy hại cho internet công cộng hoặc cho chúng tôi hoặc vi phạm hoặc coi như vi phạm luật hiện hành;

  • (c)

   Việc sử dụng dịch vụ của khách hàng có dấu hiệu tạo thành vi phạm hoặc vi phạm quyền lợi của bên thứ 3;

  • (d)

   Z.com chấm dứt dịch vụ;

  • (e)

   Thỏa thuận của ICANN và/hoặc thỏa thuận của nhà quản lý, hoặc các thỏa thuận khác được coi là cần thiết cho việc tiến hành dịch vụ bị chấm dứt

  • (f)

   Dịch vụ vi phạm luật, công ước internet và các quy định và các quy định khác liên quan đến kinh doanh hoặc sử dụng internet trên cơ sở tự nguyện.

21.Hiệu lực của chấm dứt bản hướng dẫn này

 • 21.1

  Trường hợp buộc phải chấm dứt bản hướng dẫn này, Z.com có quyền xóa tên miền trừ phí tên miền được chuyển theo quy trình transfer đúng pháp luật, quy định của ICANN hoặc của nhà quản lý.

 • 21.2

  Việc chấm dứt bản hướng dẫn này vì bất kỳ lý do nào đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên trước khi chấm dứt. Điều 6, 7, 8, 9, 14.2, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, và 23 sẽ vẫn có hiệu lực trong bản hướng dẫn này. Theo qui định của pháp luật Việt Nam, thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ trong trường hợp Z.com/Khách hàng có lỗi gây ra thiệt hại mà không phụ thuộc vào Phí dịch vụ đã thanh toán trước đó.

22.Chối bỏ và giới hạn trách nhiệm

 • 22.1

  TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁN BỘ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐCĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN THỨ 3 SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG HOẶC MỘT CÁ NHÂN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP CÓ THIỆT HẠI HOẶC HẬU QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẶT HÀNG PHÁT SINH NGOÀI MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ CHÚNG TÔI DÙ LÀ DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC, VÀ CHO DÙ Z.COM KHÔNG BIẾT HAY ĐÃ BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI. Z.com không bị ràng buộc bởi một bên thứ ba nào kể cả trường hợp bên thứ ba có uỷ quyền hay không có uỷ quyền hay bên hợp tác của Z.com, các thông báo, giới thiệu về bên thứ ba có thể được đăng trên website hoặc tài liệu quảng cáo của Z.com. Nói một cách khác, Z.com chỉ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận giữa Z.com và Khách hàng trực tiếp của Z.com.

 • 22.2

  KHÁCH HÀNG CẦN ĐẶC BIỆT NHẬN THỨC VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, THEO SỰ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT THIỆT HẠI NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN BẰNG CHI PHÍ (TRỪ THUẾ) ĐƯỢC THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI TRƯỚC 12 THÁNG KHI DỊCH VỤ PHÁT SINH (TRỪ CÁC KHIẾU NẠI MÀ Z.COM ĐÃ THANH TOÁN LIÊN QUAN CÁC ĐƠN HÀNG TRONG THỜI ĐIỂM ĐÓ)

23. Bổ sung

 • 23.1

  Z.com có thể tự ý thay đổi, bổ sung hướng dẫn này, bản quy định chi tiết và các chính sách hoặc thỏa thuận được thành lập cho phù hợp với quy định của tổ chức cấp phát tên miền quốc tế ICANN và pháp luật Việt Nam, và những thay đổi hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi post lên trang của chúng tôi. Khi đó, Khách hàng được hiểu mặc nhiên thừa nhận mà không buộc phải thể hiện bằng cách ký kết hay chấp thuận bằng văn bản. Việc sử dụng dịch vụ của khách hàng sau những thay đổi đó phải được thực hiện bằng sự đồng ý của khách hàng đối với bản sửa đổi cuối cùng. Nếu khách hàng không đồng ý, khách hàng sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp này, Khách hàng được xem tự ý chấm dứt sử dụng dịch vụ và Z.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (nếu có) đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan phát sinh từ việc chấm dứt sử dụng dịch vụ.

24. Liên hệ với Z.com

 • 24.1

  Khách hàng hiểu và nhận thức rằng tất cả liên hệ với Z.com trong trường hợp khẩn cấp phải được thực hiện qua số điện thoại – 093-011-0500 Bảng chi phí

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN GÓI DỊCH VỤ THANH TOÁN

Điều 1 (Giới thiệu)

 1. Điều kiện và điều khoản gói dịch vụ Z.com Pre-Pay (sau đây gọi là “điều khoản”) được cung cấp bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM JSC. (sau đây gọi là “công ty”) theo Hợp đồng dịch vụ tổng thể của Z.com (sau đây gọi là “MSA”). Việc áp dụng dùng cho các thành viên sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.
 2. Những điều khoản này là một phần của MSA. Trường hợp những điều khoản này sai khác hoặc mâu thuẫn với MSA, những điều khoản này sẽ được ưu tiên trong việc sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.

Điều 2 (Định nghĩa các thuật ngữ)

Các thuật ngữ được sử dụng trong các điều khoản có ý nghĩa của chúng được quy định trong hợp đồng ngoài các quy định trong mỗi điều sau đây..

 • (1)

  “Z.com Pre-Pay” là phương thức thanh toán dùng cho công ty. Có thể được sử dụng để thanh toán phí đăng ký tên miền, dịch vụ cloud, SSL hoặc các dịch vụ khác được Z.Com cung cấp, hoặc dùng để thanh toán cho các nghĩa vụ đến hạn khác của Khách hàng hoặc các trách nhiệm vật chất của Khách hàng đối với Công ty phát sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng tại Z.com.

 • (2)

  “Bảng điều khiển” được cung cấp cho các thành viên của công ty sử dụng dịch vụ này. Đây là một công cụ quản lý hành chính chứa thông tin các thành viên.

Điều 3 (Z.com Pre-Pay)

 1. Các thành viên có thể nạp 50,000VND để nhận Z.com Pre-Pay vào thời điểm mua dịch vụ.
 2. Z.com Pre-Pay giới hạn cho mỗi thành viên là 1,000,000,000 VND. Có thể được hiểu rằng, công ty có thể xác định số tiền trả trước tối đa để Z.com Pre-Pay của một thành viên, rằng thành viên chỉ được sở hữu số lượng đó để sử dụng dịch vụ.
 3. Cá nhân mua Z.com Pre-Pay tại Công ty bao gồm:

  • a)

   Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  • b)

   Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán;

  • c)

   Người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mua Z.com Pre-Pay thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật. Cần chú ý rằng, công ty hiểu rằng thành viên đã đồng ý và có đầy đủ năng lực pháp lý khi tham gia sử dụng dịch vụ tại Z.com Pre-Pay.

 4. Khách hàng là pháp nhân mua Z.com Pre-Pay phải là Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam có đầy đủ thẩm quyền và/hoặc nhận được sự uỷ quyền đầy đủ của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân để mua và sử dụng dịch vụ Z.com Pre-Pay.
 5. Thanh viên phải sử dụng phương thức thanh toán do công ty lựa chọn và phê duyệt để mua Z.com Pre-Pay. Thành viên có nghĩa vụ chuyển số tiền hoặc các chi phí liên quan khi mua.
 6. Đồng tiền thanh toán khi Khách hàng mua Z.com Pre-Pay là Việt Nam Đồng (VNĐ), trong trường hợp đồng tiền thanh toán là ngoại tệ khác thì sẽ được quy đổi sang VNĐ căn cứ theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán. Trong trường hợp này, Khách hàng cam kết và tự chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ theo qui định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 7. Z.com Pre-Pay sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm phát sinh với bên thứ 3.

Điều 4 (Sử dụng Z.com Pre-Pay)

 1. Nếu một thành viên lựa chọn Z.com Pre-Pay là phương pháp thanh toán phí dịch vụ thì số tiền tương đương số phí sẽ được khấu trừ từ số dư Z.com Pre-Pay vào ngày hết hạn dịch vụ.
 2. Nếu thành viên có Z.com Pre-Pay với ngày khác với ngày mua, số dư từ ngày cũ được sử dụng đầu tiên.
 3. Công ty không chấp nhận trách nhiệm phát sinh gây thiệt hại cho thành viên hoặc bên thứ 3 trong trường hợp thành viên sử dung Z.com Pre-Pay để thanh toán và Z.com Pre-Pay không hoàn tiền, hoặc việc sử dụng bị hủy..., tuy nhiên nếu là lỗi của Z.com Pre-Pay thì Z.com Pre-Pay sẽ hoàn tiền lại cho thành viên.
 4. Công ty hiểu rằng Z.com Pre-Pay được thành viên sử dụng khi Z.com Pre-Pay đang được sử dụng.
 5. Nếu thành viên trả trước ít hơn số tiền yêu cầu, thì thành viên đó cần phải sử dụng phương pháp thanh toán khác để mua một số Z.com Pre-Pay khác tương đương với số lượng còn thiếu, hoặc thanh toán đúng số lượng yêu cầu. Cần hiểu rằng nếu thành viên thay đổi sang phương thức thanh toán khác, nếu vẫn còn Z.com Pre-Pay, phí dịch vụ sẽ vẫn được khấu trừ từ Z.com Pre-Pay cho tới khi trở về số 0.
 6. Nếu thành viên không mua Z.com Pre-Pay mới với một lương bằng với lượng chênh lệch yêu cầu hoặc thành viên đó không thực hiện quy trình chuyển sang hình thức thanh toán khác, công ty có thể sẽ thực hiện các phương án bổ sung theo Điều 7 và tạm ngưng dịch vụ. Ngoài ra, nếu công ty không thực hiện các biện pháp và ngày cụ thể đó, có nghĩa việc hủy thành viên có thể có, công ty không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm phát sinh đối với thiệt hại cho thành viên hoặc bên thứ 3 trong trường hợp này.
 7. Trong trường hợp hệ thống xử lý Z.com Pre-Pay bị trục trặc hoặc các lý do khác phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của Công ty, thì theo yêu cầu của Công ty, Khách hàng đồng ý sử dụng hình thức thanh toán khác phù hợp để tiếp tục sử dụng dịch vụ của Z.com.

Điều 5 (Xác nhận số dư Z.com Pre-Pay)

 • 5.1

  Số dư Z.com Pre-Pay có thể được kiểm tra qua bảng điều khiển.

 • 5.2

  Z.com không có nghĩa vụ trả cho Khách hàng bất kỳ khoản tiền lãi nào trên số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào.

 • 5.3

  Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu, Công ty có thể cung cấp chi tiết các khoản phí dịch vụ hay bất kỳ khoản tiền nào mà Công ty đã khấu trừ từ Z.com Pre-Pay của Khách hàng.

Điều 6 (Ngày hết hạn)

 1. Z.com Pre-Pay tự động hết hạn sau 2 năm kể từ ngày thành viên ngừng sử dụng dịch vụ..
 2. Thay vào các khoản trên, nếu một thành viên hủy đăng ký hoặc mất quyền sử dụng thành viên của mình vì những lý do liên quan đến các thành viên, tất cả các số dư không sử dụng trên Z.com Pre-Pay sẽ biến mất. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm về kết quả thiệt hại gây ra cho một thành viên hoặc một bên thứ ba bởi sự biến mất của số dư đó.

Điều 7 (Giới hạn sử dụng)

 1. Nếu một trong các trường hợp sau xẩy ra, công ty có thể ngừng hoặc thu hồi việc sử dụng Z.com Pre-Pay.

  • (a)

   Nếu thành viên vi phạm Hợp đồng dịch vụ tổng thể hoặc các điều khoản này.

  • (b)

   Có văn bản yêu cầu đóng Z.com Pre-Pay của Khách hàng và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;

  • (c)

   Khách hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

  • (d)

   Khách hàng là Tổ chức chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

  • (e)

   Ngoài ra, công ty có thể ngừng hoặc thu hồi việc sử dụng Z.com Pre-Pay vì một lý do đáng kể nào đó

 2. Công ty thực hiện các biện pháp như đã được đề cập ở trên mà không cần phải thông báo trước cho Khách hàng, không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào từ số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng và không chịu trách nhiệm về các phát sinh thiệt hại cho các thành viên và bên thứ 3.
 3. Số dư Z.com Pre-Pay của mỗi Khách hàng chỉ sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ đến hạn liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chính Khách hàng đó tại Z.com. Theo đó, số dư Z.com Pre-Pay của Khách hàng sẽ không được sử dụng để thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính của bất kỳ Khách hàng nào khác.

Điều 8 (Nghĩa vụ của Khách hàng sở hữu Z.com Pre-Pay)

 • 8.1

  Thành viên không được chuyển nhượng, ghi nợ, bán hoặc mua hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức mua bán Z.com Pre-Pay nào với bên thứ 3.

 • 8.2

  Đảm bảo nộp số tiền tối thiểu và tối đa khi mua Z.com Pre-Pay theo qui định và chính sách của Z.com vào từng thời điểm.

 • 8.3

  Kịp thời thông báo cho Z.com khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên Bảng Điều khiển Z.com Pre-Pay của mình hoặc nghi ngờ Z.com Pre-Pay của mình bị lợi dụng bất hợp pháp;

 • 8.4

  Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác cho Z.com các thông tin liên quan khi mua Z.com Pre-Pay. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ có liên quan cho Công ty khi được yêu cầu để chứng minh quyền mua và sử dụng Z.com Pre-Pay;

 • 8.5

  Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng Z.com Pre-Pay do lỗi của mình;

 • 8.6

  Z.com Pre-Pay không được xem là đồng tiền thanh toán hay có giá trị trao đổi trong mọi trường hợp;

 • 8.7

  Thành viên sở hữu Z.com Pre-Pay không có các quyền về tài sản đối với Z.com Pre-Pay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền tặng cho, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, để thừa kế, ec và các quyền về tài sản khác.

Điều 9 (Hoàn tiền)

 1. Theo quy định chung, công ty không có trách nhiệm hoàn tiền mặt.
 2. Dù vậy, công ty vẫn có thể áp dụng hình thức hoàn tiền theo luật liên quan và các luật áp dụng..

  • (1)

   Nếu toàn bộ hoặc một phần Z.com Pre-Pay để sử dụng dịch vụ bị chấm dứt (trừ khi do tách công ty, chuyển nhượng, hoặc sáp nhập trong đó các doanh nghiệp nhận bảo hiểm được thực hiện)

  • (2)

   Nếu chúng tôi xác nhẩn rằng việc sử dụng Z.com Pre-Pay là khó khăn do giới hạn của thành viên

  • (3)

   Ngoài những điều trên, nếu công ty xác nhận rằng việc hoàn tiền là phù hợp dựa trên một phương pháp thanh toán....đây sẽ là cơ hội để Z.com Pre-Pay có thể hoàn tiền

 3. Khách hàng đồng ý rằng, Công ty có toàn quyền xem xét và quyết định việc hoàn tiền cho từng nhóm đối tượng Khách hàng, trong từng trường hợp, thời điểm và phương thức hoàn tiền, số tiền được hoàn, ec theo quyết định đơn phương của Công ty.

Điều 10 (Không giá trị)

Nếu Z.com Pre-Pay của bạn thuộc những trường hợp sau đây thì coi như không giá trị.

 • (1)

  Z.com Pre-Pay nhận được từ phương pháp thanh toán không đúng hoặc không được ủy quyền

 • (2)

  Z.com Pre-Pay giả mạo hoặc thay đổi

Điều 11 (Hủy và tạm ngưng)

 1. Nếu áp dụng các trường hợp sau đây, Công ty có thể ngưng hoặc hủy việc mua, cung cấp và sử dụng Z.com Pre-Pay mà không cần thông báo trước cho thành viên.
  • (1)

   Nếu đây là trường hợp ngoài sự kiểm soát của công ty như thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm quy mô lớn, hoặc những người khác

  • (2)

   Nếu vì một lý do không thể loại trừ nào đó xẩy ra do xây dựng, bảo trì thiết bị viễn thông, hoặc những trường hợp khác

  • (3)

   Nếu theo luật và quy định (bao gồm nhưng không giới hạn phương pháp chuyển tiền ...) có hiệu lực.

  • (4)

   Có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • (5)

   Z.com phát hiện Khách hàng có dấu hiệu gian lận, vi phạm quy định sử dụng Z.com Pre-Pay.

 2. Công ty không có trách nhiệm với những thiệt hại cho thành viên và một bên thứ ba các phương pháp thực hiện trên đây.

Điều 12 (Gián đoạn)

Công ty có thể thực hiện gián đoạn tất cả hoặc từng phần Z.com Pre-Pay. Trong trường hợp này, số dư Z.com Pre-Pay sẽ được duy trì tương ứng mà không hoàn lại tiền mặt cho Thành viên.

(Điều khoản bổ sung)
Hợp đồng này sẽ có hiệu lực vào ngày 20/10/2015.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi