ဆက္သြယ္ရန္

တိုက္အမွတ္ (၁၈)၊၇လႊာ၊ MICT Park ၊ လိႈင္ျမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ၁၁၀၅၁
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ 9.00 AM - 18.00 PM 01-2305236~37

ဆက္သြယ္ရန္

သင္အေကာင့္ဖြင့္ျပီးလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏နာမည္ ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အီးေမးလ္ ကို အေကာင့္တြင္ထည့္သြင္းပါ။

LINE

01-2305236~37

EMAIL

support@gmoace.com(for Everyone), billing@gmoace.com ( for admin team only)

SALE

09-894616938, 09-894616948, 09-404918392

CUSTOMER SUPPORT

09-795834817

ADDRESS

Building (18), 7th Floor, MICT Park, Hlaing Township, Yangon 11051